ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

ปัญหาการขาดแคลนดวงตาบริจาคของศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย

วันที่ลงข่าว: 16/07/13

 ศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทยมีหน้าที่หลักในการเป็นศูนย์กลางรับการแสดงความจำนงอุทิศดวงตาภายหลังถึงแก่กรรมแล้วจากผู้มีกุศลจิตเก็บและรวบรวมดวงตาเหล่านั้นนำส่งมอบให้กับจักษุแพทย์ทั่วประเทศเพื่อใช้ในการรักษาผู้ป่วยกระจกตาพิการตลอดจนเป็นศูนย์ประสานงานผู้ป่วยให้ได้รับการรักษา

 

      ปัจจุบันจำนวนผู้บริจาคดวงตาให้กับสภากาชาดไทย มีประมาณปีละ 600 คน สวนทางกับความต้องการดวงตาที่มีมากกว่า 8,000 คน และมีแนวโน้มสูงขึ้นทุกปี  ทำให้ศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย  ต้องเร่งประชาสัมพันธ์เชิงรุก เพื่อเปลี่ยนทัศนคติของญาติผู้บริจาคดวงตา หวังเพิ่มจำนวนผู้บริจาคดวงตาให้มากขึ้น

 

      จากจำนวนผู้บริจาคดวงตาในแต่ละปี ที่ยังมีปริมาณน้อย ทำให้เกิดปัญหาการขาดแคลนดวงตาบริจาค ที่มีความจำเป็นเร่งด่วนในการนำไปผ่าตัดเปลี่ยนใส่กระจกตาเพื่อช่วยเหลือผู้พิการตาบอดจากโรคกระจกตาพิการ

 

  โดยปัจจุบันมีผู้ป่วยประสบปัญหาดังกล่าว และขึ้นทะเบียนรอดวงตาบริจาคจากศูนย์ดวงตา สภากาชาดไทย กว่า 7,606 ราย  แต่ได้รับการผ่าตัดน้อยมากเพียงร้อยละ 10 ต่อปี เฉลี่ยรอคอยนานถึง 3-4 ปี  และมีผู้ป่วยรายใหม่เพิ่มขึ้นประมาณ 1,200 รายต่อปี

 

   เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาสภาวะขาดแคลนดวงตาบริจาค  ที่ขณะนี้กำลังประสบปัญหาเป็นอย่างมาก ทางศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย จึงได้จัดโครงการจัดหาและบริจาดควงตาเชิงรุกทั่วประเทศ ขึ้น โดยมีเป้าหมายหลักคือการให้บริการดวงตาเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ป่วยทั่วประเทศให้เพียงพอ

 

  ที่ผ่านมา ปัญหาหลักที่ทำให้ประชาชนไม่นิยมบริจาคดวงตา คือเรื่องของทัศนคติความไม่รู้ และไม่เห็นคุณค่าของการบริจาคเพราะกลัวว่าบริจาคให้คนอื่นแล้ว หากเกิดใหม่ชาติหน้าตาจะบอด ที่ทางศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทยจะต้องเร่งทำความเข้าใจ เพื่อแก้ไขทัศนคติความเชื่อเสียใหม่ เพื่อให้ประชาชนร่วมบริจาคดวงตา  ซึ่งจะได้บุญกุศลมหาศาล เพราะถือเป็นการให้ชีวิตใหม่แก่เพื่อนมนุษย์

 

    สำหรับเป้าหมายการดำเนินโครงการจัดหาและบริการดวงตา ในปี 2556 ทางศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย  ได้กำหนดเป็นแผนยุทธศาสตร์  โดยมีการขยายเครือข่ายโรงพยาบาลเชิงรุกทั่วประเทศ จนถึงปัจจุบันรวมเป็น 74 แห่ง จัดฝึกอบรมเรื่องศูนย์ดวงตาแก่บุคลากรทางการแพทย์และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง  ตลอดจนพัฒนารูปแบบการณรงค์ ประชาสัมพันธ์และการเคลื่อนไหวทางสังคมให้ทั่วถึงทุกกลุ่มเป้าหมาย และครอบคลุมทุกพื้นที่อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป้าหมายสูงสุดสู่การเป็นศูนย์กลางแห่งชาติที่ให้บริการดวงตาให้กับผู้ป่วยแบบครบวงจร และมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล

 

  และเมื่อเร็วๆ นี้ ศูนย์บริจาคดวงตา สภากาชาดไทย ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง เทคนิคการเชิญชวนประชาชนร่วมบริจาคดวงตา ประจำปี 2556ซึ่งอยู่ในแผนยุทธศาสตร์บริการดวงตาแห่งชาติ ปี พ.ศ.2552- 2556  โดยได้รับความร่วมมือจาก 6 หน่วยงานสำคัญอันได้แก่กระทรวงสาธารณสุข สำนักงานประกันสังคม องค์การเภสัชกรรม สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ  กรมบัญชีกลาง และกรมประชาสัมพันธ์

 

  กล่าวได้ว่า ภาพรวมโครงการจัดหาและบริการดวงตา ของศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย  ที่ผ่านมานั้น  ยังน่าเป็นห่วง เพราะต้องเผชิญกับภาวะการขาดแคลนดวงตาเป็นจำนวนมาก และต้องอาศัยความร่วมมือในการบริจาคจากประชาชน ผู้มีจิตศรัทธา เพื่อช่วยต่อลมหายใจและจุดประกายความหวังให้กับผู้ป่วยที่รอคอย

 

  ทั้งนี้ ประชาชนผู้สนใจเข้าร่วมบริจาคดวงตา สามารถแสดงความจำนงขอบริจาคดวงตาได้ที่ศูนย์ดวงตา สภากาชาดไทย โทรศัพท์02-2564039-40,02-2514200-1 (สายตรง)หรือที่สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดทุกจังหวัดเพื่อช่วยเป็นแสงสว่างในความมืดให้แก่ผู้ป่วยที่ยากไร้ในสังคมต่อไป

ที่มาของข่าว สำนักข่าวแห่งชาติ กรมประชาสัมพันธ์ : http://thainews.prd.go.th
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก