ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการเรื่อง กำหนดสถานที่รับคำขอบริการล่ามภาษามือ

วันที่ลงข่าว: 11/07/13

 
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
เรื่อง กำหนดสถานที่รับคำขอบริการล่ามภาษามือ
 
                   โดยที่พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๒๐กำหนดให้คนพิการมีสิทธิ์เข้าถึงและใช้ประโยชน์จากสิ่งอำนวยความสะดวกอันเป็นสาธารณะ ตลอดจนสวัสดิการและความช่วยเหลืออื่นจากรัฐ ดังต่อไปนี้ (๗) บริการล่ามภาษามือตามระเบียบที่คณะกรรมการกำหนด
อาศัยอำนาจตามความในมาตราความในข้อ ๑๖ (๑) ของระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติว่าด้วยบริการล่ามภาษามือ พ.ศ. ๒๕๕๒ อธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ จึงออกประกาศกำหนดสถานที่รับคำขอบริการล่ามภาษามือในเขตกรุงเทพมหานคร ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ หน่วยงานในสังกัดกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการต่อไปนี้
๑.     ศูนย์คุ้มครองสวัสดิภาพชุมชน เขต ๑ เลขที่ ๒๕๕  อาคารดรุณวิถี สถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถี ถ.ราชวิถี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐
๒.    ศูนย์คุ้มครองสวัสดิภาพชุมชน เขต ๒ เลขที่ ๒๐๒๖/๑๐๐ ถนนประชาสงเคราะห์ ๓๗ เขตดิแดง กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐
๓.    ศูนย์คุ้มครองสวัสดิภาพชุมชน เขต ๓ สำนักงานเขตคลองเตย ชั้น ๖ สามแยกกล้วยน้ำไท เขตคลองเตย กรุงเทพฯ ๑๐๑๐๐
๔.     ศูนย์คุ้มครองสวัสดิภาพชุมชน เขต ๔ เลขที่ ๗๒๒ ศูนย์ชุมชนบ้านเอื้ออาทรลาดกระบัง ๑ ถนนหลวงเพ่ง แขวงทับยาว เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ ๑๐๕๒๐
๕.     ศูนย์คุ้มครองสวัสดิภาพชุมชน เขต ๕ เลขที่ ๒๐๒๖/๑๐๐ ถนนประชาสงเคราะห์ เขตดินแดง กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐
๖.     ศูนย์คุ้มครองสวัสดิภาพชุมชน เขต ๖ เลขที่ ๕๐/๗๔๘ หมู่บ้านเอื้ออาทรสรงประภา ซอยเลียบคูนายกิม ๑ ถนนนาวงประชาพัฒนา แขวงสีกัน เขต ดอนเมือง กรุงเทพฯ ๑๐๒๑๐
๗.   ศูนย์คุ้มครองสวัสดิภาพชุมชน เขต ๗ เลขที่ ๓/๑๔ ซอยโยธินพัฒนา ถนนประดิษฐ์มนูญธรรม เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ ๑๐๒๓๐
๘.    ศูนย์คุ้มครองสวัสดิภาพชุมชน เขต ๘ ชั้นล่างแฟลต ๖ เคหะชุมชนบางชัน ถนนเสรีไทย แขวงบางชัน เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ ๑๐๕๐๐
๙.    ศูนย์คุ้มครองสวัสดิภาพชุมชน เขต ๙ อาคารโรงพิมพ์ รสพ.เดิม ถนนเพชรเกษม แขวงท่าพระ เขตบางกรอกใหญ่ กรุงเทพฯ ๑๐๗๐๐
๑๐.      ศูนย์คุ้มครองสวัสดิภาพชุมชน เขต ๑๐ อาคารโรงพิมพ์ รสพ.เดิม ถนนเพชรเกษม แขวงท่าพระ เขตบางกรอกใหญ่ กรุงเทพฯ ๑๐๗๐๐
๑๑.       ศูนย์คุ้มครองสวัสดิภาพชุมชน เขต ๑๑ ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบางแค แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ ๑๐๑๖๐
๑๒.     ศูนย์คุ้มครองสวัสดิภาพชุมชน เขต ๑๒  ติดโรงเรียนศึกษานารี ๒ ถนนเอกชน แขวงบางบอน กรุงเทพฯ ๑๐๑๕๐
๑๓.     บ้านมิตรไมตรี กรุงเทพฯ เลขที่ ๑๖๑ ถนนประชาสงเคราะห์ เขตดินแดง กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐
๑๔.      ศูนย์ประชาบดี ๑๓๐๐ เลขที่ ๒๕๕ อาคารดรุณ สถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถี ถนนราชวิถี ถนนราชวิถี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐
ข้อ ๒ มูลนิธิคนพิการ
(๑)      สมาคมคนหูหนวกแห่งประเทศไทย เลขที่ ๑๔๔/๙ หมู่บ้านฐิติ ซอยพัฒนาการ ๒๙ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ ๑๐๒๔๐
     
       ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป  
                                    ประกาศ ณ วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๓
 
                                    (นางพนิตา กำภู ณ อยุธยา)
                                    อธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
                         
 
 
 
           
         
 พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

ที่มาของข่าว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก