ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

ประกาศสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าตอบแทนการให้บริการล่ามภาษามือ

วันที่ลงข่าว: 11/07/13
ประกาศสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ
เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าตอบแทนการให้บริการล่ามภาษามือ
 
อาศัยอำนาจตามในข้อ ๒๑ แห่งระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
คนพิการแห่งชาติ ว่าด้วยบริการล่ามภาษามือ พ.ศ. ๒๕๕๒ เลขาธิการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ โดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลังจึงออกประกาศกำหนดอัตรา
ค่าตอบแทนการให้บริการล่ามภาษามือแก่คนพิการทางการได้ยิน ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ การให้บริการทางการแพทย์และการสาธารณสุข การสมัครงานหรือการติดต่อ
ประสานงานด้านการประกอบอาชีพ หรือการร้องทุกข์ การกล่าวโทษ หรือเป็นพยานในชั้นพนักงาน
สอบสวนหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายอื่น ให้จ่ายค่าตอบแทนในอัตราไม่ต่ำกว่าชั่วโมงละ
๓๐๐ บาท และไม่เกินชั่วโมงละ ๕๐๐ บาท
การนับระยะเวลาเพื่อคำนวณค่าตอบแทนในแต่ละครั้งให้นับตั้งแต่เวลาเริ่มปฏิบัติงานจริง
จนถึงเวลาสิ้นสุดการปฏิบัติงาน เมื่อรวมระยะเวลาการปฏิบัติงานแล้วมีเศษของชั่วโมง หากมีเศษ
ของชั่วโมงถึงครึ่งชั่วโมงให้นับเป็นหนึ่งชั่วโมง ถ้าไม่ถึงครึ่งชั่วโมงให้ปัดทิ้ง
ล่ามภาษามือที่ได้รับค่าตอบแทนตามวรรคหนึ่งแล้ว ให้งดเบิกเบี้ยเลี้ยงเดินทาง
ข้อ ๒ การเข้าร่วมประชุม สัมมนา หรือฝึกอบรม รวมทั้งเป็นผู้บรรยายโดยหน่วยงาน
ภาครัฐหรือองค์กรเอกชนเป็นผู้จัดซึ่งมีคนพิการทางการได้ยินเข้าร่วม ให้จ่ายตามที่ปฏิบัติงานจริง
อัตราชั่วโมงละ ๖๐๐ บาท ให้เบิกจ่ายได้ไม่เกิน ๒ คนต่อชั่วโมง ไม่เกิน ๖ ชั่วโมงต่อวัน และ
ในกรณีที่ประชุมกลุ่มย่อยให้จ่ายตามที่ปฏิบัติงานจริงอัตราชั่วโมงละ ๖๐๐ บาท โดยให้เบิกจ่ายได้
กลุ่มละไม่เกิน ๑ คน
การประชุม สัมมนา หรือฝึกอบรม ที่มีผู้เข้าร่วมประชุม หรือผู้บรรยายใช้ภาษาต่างประเทศ
และล่ามภาษามือต้องแปลภาษาต่างประเทศเป็นภาษามือโดยตรง อัตราการจ่ายค่าตอบแทนล่ามภาษามือ
ให้เป็นดุลพินิจของเลขาธิการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติพิจารณา
โดยคำนึงถึงความจำเป็น เหมาะสม และประหยัด ภายในวงเงินงบประมาณที่ได้รับ
ข้อ ๓ วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกจ่ายค่าตอบแทนล่ามภาษามือ ซึ่งมิได้กำหนดไว้ใน
ประกาศนี้ ให้ถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของทางราชการ
ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๒
กิ่งแก้ว อินหว่าง
เลขาธิการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ
ที่มาของข่าว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก