ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีเรื่อง แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ

วันที่ลงข่าว: 11/07/13

 
ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี
เรื่อง แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการส่งเสริม
และพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ
 
                   โดยที่มาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๐ บัญญัติให้นายกรัฐมนตรีแต่งตั้งผู้แทนองค์การคนพิการแต่ละประเภท จำนวน ๗ คน และผู้ทรงคุณวุฒิจำนวน ๖ คน เป็นกรรมการ
                   อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๐ นายกรัฐมนตรีจึงแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการส่งเสริม
และพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ ดังนี้
 
                   ๑. กรรมการซึ่งเป็นผู้แทนองค์การคนพิการแต่ละประเภท จำนวน ๗ คน ดังนี้
                             ๑.๑ นายกสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย
๑.๒ นายกสมาคมคนหูหนวกแห่งประเทศไทย
                             ๑.๓ นายกสมาคมคนพิการแห่งประเทศไทย
                             ๑.๔ นายกสมาคมผู้ปกครองบุคคลออทิซึม (ไทย)
                             ๑.๕ นายกสมาคมเพื่อบุคคลปัญญาอ่อนแห่งประเทศไทย
                             ๑.๖ นายกสมาคมเพื่อผู้บกพร่องทางจิต
                             ๑.๗ นายกสมาคมสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย
                   ๒. กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน ๖ คน ดังนี้
                             ๒.๑ นางเบญจา ชลธาร์นนท์
                             ๒.๒ ร้อยตรี คัมภีร์ แก้วเจริญ
                             ๒.๓ นางขนิษฐา เทวินทรภักติ
                             ๒.๔ นายโอภาส ปัญญา
                             ๒.๕ นางดารณี สุวพันธ์
                             ๒.๖ นายสุภรธรรม มงคลสวัสดิ์
 
                   ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๑ เป็นต้นไป
 
      ประกาศ ณ วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๑
       ไพบูลย์ วัฒนศิริธรรม
      รองนายกรัฐมนตรี
     ปฏิบัติราชการแทน นายกรัฐมนตรี

ที่มาของข่าว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก