ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

ประกาศสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติเรื่อง รายชื่อองค์การคนพิการแต่ละประเภทตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการพ.ศ. ๒๕๕๐

วันที่ลงข่าว: 11/07/13

 
ประกาศสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ
เรื่อง รายชื่อองค์การคนพิการแต่ละประเภท
ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
พ.ศ. ๒๕๕๐
 
                   อาศัยอำนาจตามข้อ ๖ แห่งระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติว่าด้วยการแจ้งชื่อองค์การคนพิการแต่ละประเภท พ.ศ. ๒๕๕๑ จึงขอประกาศรายชื่อองค์การคนพิการแต่ละประเภท ดังต่อไปนี้
 
                   ข้อ ๑ สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย
                   ข้อ ๒ สมาคมคนหูหนวกแห่งประเทศไทย
                   ข้อ ๓ สมาคมคนพิการแห่งประเทศไทย
                   ข้อ ๔ สมาคมผู้ปกครองบุคคลออทิซึม (ไทย)
                   ข้อ ๕ สมาคมเพื่อบุคคลปัญญาอ่อนแห่งประเทศไทย
                   ข้อ ๖ สมาคมเพื่อผู้บกพร่องทางจิต
                   ข้อ ๗ สมาคมสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย
 
ประกาศ ณ วันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๑
กิ่งแก้ว อินหว่าง
รักษาราชการแทนเลขาธิการ
สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ
 
ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๕/ ตอนที่ ๔๒ ง/หน้า ๒๘/ ๑๐ เมษายน ๒๕๕๑

ที่มาของข่าว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก