ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

สกอ.แจกทุนการศึกษาสำหรับนิสิตนักศึกษาพิการระดับป.ตรี

วันที่ลงข่าว: 27/06/13

สกอ.แจกทุนการศึกษาสำหรับนิสิตนักศึกษาพิการประจำปีการศึกษา 2556 โดยนักศึกษาที่ต้องการขอรับทุน สามารถยื่นสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

คุณสมบัติผู้ขอรับทุน

 

1. เป็นคนพิการที่มีบัตรประจำตัวคนพิการตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

 

2. ศึกษาอยูในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐและสถาบันอุดมศึกษาเอกชนในหลักสูตรไม่สูงกว่าระดับปริญญาตรี

 

3.ไม่เคยได้รับการอุดหนุนทางการศึกษาจากคณะกรรมการส่งเสริมการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการในระดะบปริญญาตรีมาก่อนและไม่ศึกษาเป็นปริญญาที่สอง

 

ระยะเวลาในการได้รับการสนับสนุนเงินอุดหนุนการศึกษา

 

นิสิตนักศึกษาพิการที่มีคุณสมบัติตรงตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้จะได้รับการสนับสนุนเงินอุดหนุนทางการศึกษาจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาทุกภาคการศึกษา

 

หลักการให้การสนับสนุนเงินอุดหนุนทางการศึกษา

 

การสนับสนุนเงินอุดหนุนทางการศึกษาสำหรับคนพิการในระดับอุดมศึกษาจะยึดวงเงินอัตราค่าใช้จ่ายที่นิสิตนักศึกษาพิการแต่ละคนได้รับการอุดหนุนตามกลุ่มสาขาต่อปีการศึกษาเป็นหลักเกณฑ์ในการพิจารณา โดยให้นิสิตนักศึกษาพิการสามารถเลือกหลักสูตรและลงทะเบียนเรียนได้โดยอิสระ เช่นการลงทะเบียนสอบซ่อม การเพิ่ม/ถอนวิชา การเรียนภาคฤดูร้อน ภาคพิเศษเป็นต้น ทั้งนี้ ต้องไม่เกินภายในขอบเขตอัตราค่าใช้จ่ายที่กำหนดไว้ตามกลุ่มสาขาต่อปีการศึกษา และหากนิสิตนักศึกษาพิการมีค่าใช้จ่ายทางการศึกษาเกินขอบเขตของอัตราค่าใช้จ่ายที่ได้รับการอุดหนุน นิสิตนักศึกษาพิการจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกินกว่าขอบเขตที่กำหนดไว้ดังกล่าวเอง

 

ทั้งนี้นักศึกษาที่ขอรับทุน สามารถติดต่อได้ที่ฝ่ายทุนการศึกษาสถาบันที่ทำการศึกษาอยู่

ที่มาของข่าว http://blog.eduzones.com/magazine/109701
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก