ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖

วันที่ลงข่าว: 16/05/13

 

วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล 

เปิดรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖ (รอบที่ ๓)

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ

ทั้งภาคปกติและภาคพิเศษ

วิชาเอกที่เปิดสอบ มีดังนี้

-การให้คำปรึกษาในการบริการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ

-การบริหารงานฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ

-เทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวก

-การฟื้นฟูสมรรถภาพด้านตาบอดและสายตาเลือนราง

จำนวนรับนักศึกษา มีดังนี้

-หลักสูตรภาคปกติ รับนักศึกษาวิชาเอกละ ๕ คน รวม ๒๐ คน

-หลักสูตรภาคพิเศษ รับนักศึกษาวิชาเอกละ ๕ คน รวม ๑๕ คน

(ยกเว้นวิชาเอกการให้คำปรึกษาฯ งดรับนักศึกษา)

*หลักสูตร(ภาคปกติ) ขอสงวนสิทธิในการเปิดสอน หากมีนักศึกษาผ่านการสอบข้อเขียน จำนวนน้อยกว่า ๕ คนในแต่ละ วิชาเอก ยกเว้นวิชาเอกการให้คำปรึกษาฯ ขอสงวนสิทธิในการเปิดสอบหากมีผู้สมัครน้อยกว่า ๕ คน

**หลักสูตร(ภาคพิเศษ) ขอสงวนสิทธิในการเปิดสอน หากมีนักศึกษาผ่านการสอบข้อเขียน จำนวนน้อยกว่า ๓ คนในแต่ละ วิชาเอก ยกเว้นวิชาเอกการบริหารงานฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ ขอสงวนสิทธิการเปิดสอนหากมีนักศึกษาสอบผ่าน ข้อเขียนน้อยกว่า ๕ คน

สมัครทาง       Internet ตั้งแต่วันที่ ๑ - ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๖ ที่ http://www.grad.mahidol.ac.th

อัตราค่าสมัคร ๕๐๐ บาท (ห้าร้อยบาทถ้วน)

ประกาศสถานที่สอบข้อเขียน     ๑๑ มิถุนายน ๒๕๕๖

การสอบ :       สอบข้อเขียน ๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๖        ช่วงสอบสัมภาษณ์ ๘ - ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๖

ประกาศผลสอบ

๑๘ กรกฎาคม ๒๕๕๖

เปิดภาคการศึกษา

มิถุนายน ๒๕๕๖

** กำหนดการต่างๆ อาจมีการเปลี่ยนแปลงเพื่อความเหมาสม**

สนใจดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ http://www.grad.mahidol.ac.th

หรือสอบถามได้ที่ งานบริการการศึกษา วิทยาลัยราชสุดา       ๐ ๒๘๘๙ ๕๓๑๕ - ๙ ต่อ ๒๓๐, ๒๓๗ , ๒๓๘

© สงวนลิขสิทธิ์ ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล

ที่มาของข่าว วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก