ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

กองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา เปิดรับโครงการขอรับการจัดสรรเงินกองทุน ประจำปี 2556

วันที่ลงข่าว: 03/05/13

 
ตามที่กระทรวงศึกษาธิการได้จัดตั้งกองทุนพัฒนเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
โดยมีวัฒถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการผลิต การวิจัย การพัฒนา และการใช้เทคโนโลยีเพื่อการศึกษานั้น
 ขณะนี้กองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาประกาศเปิดรับโครงการขอรับทุนสนับสนุนจากกองทุน ประจำปี 2556
 ระหว่างวันที่ 1 พฤษภาคม -28 มิถุนายน 2556
สนใจดูรายละเอียดได้ที่ www.moe.go.th/edtechfund  หรือ http://www.facebook.com/edtechfund
หรือสอบถามได้ที่ สำนักงานกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ โทร. 0-2281-8775 หรือedtechfund@gmail.com

ที่มาของข่าว สำนักงานกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก