ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

กระทรวงไอซีทีอบรมการพัฒนาเว็บไซต์ สำหรับผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ด้อยโอกาส

วันที่ลงข่าว: 02/05/13

กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จัดการอบรมการพัฒนาเว็บไซต์ที่ทุกคนเข้าถึงได้และความรู้ด้านไอซีทีสำหรับผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ด้อยโอกาส เพื่อให้ผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ด้อยโอกาสสามารถใช้ไอซีที เกิดการพัฒนาตนเองและสามารถนำความรู้ไปใช้ในการประกอบอาชีพ ได้แก่ หลักสูตรอบรมการพัฒนาเว็บไซต์ที่ทุกคนเข้าถึงได้ การอบรมวิทยากรอาสาสมัคร และหลักสูตรการอบรมด้านไอซีทีสำหรับคนพิการ ผู้สูงอายุและผู้ด้อยโอกาส ดูรายละเอียดจาก www.eqitable-society.com หรือสอบถามโทร 0 2217 3716 และ 08 1874 7050

ที่มาของข่าว สำนักข่าวแห่งชาติ กรมประชาสัมพันธ์ : http://thainews.prd.go.th
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก