ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

เทศบาลนครหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ขยายเวลาการเปิดรับลงทะเบียน ขอรับความช่วยเหลือของผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

วันที่ลงข่าว: 15/06/20

          นายอมร วงศ์วรรณ ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ กล่าวว่า เทศบาลนครหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ขยายเวลาการเปิดรับลงทะเบียน ขอรับความช่วยเหลือของผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตามโครงการให้ความช่วยเหลือประชาชนด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตประจำปีงบประมาณ 2563 รอบที่ 2 เพิ่มเติม (สำหรับผู้ที่ยังไม่ได้ลงทะเบียน และผู้ที่ไม่ได้รับสิทธิ์ตามประกาศรายชื่อในรอบที่ 1) จนถึงวันที่ 19 มิถุนายน 2563 โดยหลักเกณฑ์และคุณสมบัติของผู้ที่จะขอรับความช่วยเหลือกรณีรับเครื่องอุปโภคบริโภค (ถุงยังชีพ)  มีดังนี้

 

                    1.เป็นเจ้าบ้าน หรือผู้อาศัยที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่

 

                    2.มีสัญชาติไทย

 

                    3.ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ตามคำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และคณะกรรมการป้องกันโรคติดต่อจังหวัดสงขลา ดังนี้

 

          -เป็นผู้ประกอบกิจการในพื้นที่เทศบาลนครหาดใหญ่ ที่ได้รับผลกระทบทำให้ต้องหยุดประกอบกิจการหรือไม่ สามารถประกอบกิจการได้ตามปกติส่งผลให้ขาดรายได้

 

          -เป็นพนักงานหรือลูกจ้างในสถานประกบอการซึ่งถูกเลิกจ้าง ถูกพักงาน ลดเวลาทำงาน หรือเป็นแรงงาน ลูกจ้าง หรือผู้ประกอบอาชีพอิสระ

 

          -เป็นผู้มีฐานะยากจน ผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ หรือทุพพลภาพ ประกอบอาชีพด้วยความยากลำบาก เป็นครอบครัวที่ประสบปัญหาซ้ำซ้อน

 

          -เป็นพนักงานจ้าง ลูกจ้างที่มีรายได้ไม่เกิน 117,0000 บาทต่อคน ต่อปี โดยมีหนังสือรับรองจากสถานประกอบการ และผู้ที่ไม่มีรายชื่อจากการตรวจสอบในรอบที่ 1 สามารถลงทะเบียนได้

 

          -ทางเว็บไซต์  http://welfare.hatyaicity.go.th/gethelp/index.php

 

          -ผ่านแกนนำชุมชน ได้แก่ สมาชิกสภาเทศบาล (สท.) ประธานชุมชน อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.)

 

          -พนักงานเทศบาล ซึ่งจะประจำจุดลงทะเบียน ในพื้นที่เขต 1-4 ดังนี้

 

          -พื้นที่เขต 1 ประกอบด้วย 6 จุด ได้แก่

 

                    1.ศาลากลางน้ำ สวนสาธารณะเทศบาลนครหาดใหญ่

 

                    2.ศาลาโรงเรียนเทศบาล 3 (โศภนพิทยาคุณานุสรณ์)

 

                    3.ศูนย์สาธารณสุขนพสุวรรณ

 

                    4.ศูนย์สาธารณสุขโพธิพงษา (คลองเตย)

 

                    5.อาคารหลังป้อมยามโรงเรียนเทศบาล 1 (เอ็งเสียงสามัคคี)

 

                    6.สนามกีฬากลาง "จิระนคร" เทศบาลนครหาดใหญ่

 

          -พื้นที่เขต 2 ประกอบด้วย 5 จุด ได้แก่

 

                    1.หอประชุมจัตุรัสนครหาดใหญ่ (หอประชุมพลาซ่า)

 

                    2.สวนหย่อมท่งเซียเซี่ยงตึ้ง

 

                    3.อาคารกองสวัสดิการสังคม (สามชัย)

 

                    4.ศาลาที่ทำการชุมชนตลาดใหม่

 

                    5.ศูนย์การเรียนรู้ ICT เทศบาลนครหาดใหญ่

 

          -พื้นที่เขต 3 ประกอบด้วย 7 จุด ได้แก่

 

                    1.อาคารโรงเรียนเทศบาล 4 (วัดคลองเรียน)

 

                    2.อาคารโรงเรียนเทศบาล 2 (บ้านหาดใหญ่)

 

                    3.อาคารสวนหย่อมศรีภูวนารถ

 

                    4.มัสยิดหน้าควน

 

                    5.ศูนย์สาธารณสุขบุญวรรโณ

 

                    6.อาคารสถานีขนส่งคลองเรียน

 

                    7.ศาลาลุงทอง

 

          -พื้นที่เขต 4 ประกอบด้วย 6 จุด ได้แก่

 

                    1.ศูนย์การเรียนรู้บางหัก

 

                    2.ใต้สะพานสัจจกุล (ด้านทิศตะวันตก)

 

                    3.โรงเรียนเทศบาล 5 (วัดหาดใหญ่)

 

                    4.ห้องสมุดประชาชน (ศูนย์สาธารณสุขเพชรเกษม)

 

                    5.สถานีดับเพลิงโชคสมาน

 

                    6.ศูนย์สาธารณสุขรักษาภิกขุ

 

          เอกสารประกอบการลงทะเบียน

 

                    1.สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ

 

                    2.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ

 

          สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กองสวัสดิการสังคม เทศบาลนครหาดใหญ่ 0-7420-0142

 

ที่มาของข่าว สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก