ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

จังหวัดสุพรรณบุรี เชิญชวนคนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการได้ใช้ประโยชน์ในการประกอบอาชีพบริเวณด้านสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสุพรรณบุรี

วันที่ลงข่าว: 03/03/20

            นายทวี โสนนอก ผู้อำนวยการสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสุพรรณบุรี เปิดเผยว่า ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ) พ.ศ. 2556 มาตรา 33 กำหนดให้หน่วยงานของรัฐรับคนพิการเข้าทำงานตามลักษณะของงานในอัตราส่วนที่เหมาะสมกับผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานของรัฐ โดยกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนยังไม่สามารถรับคนพิการเข้าทำงานได้ในอัตราส่วนดังกล่าว จึงดำเนินการจัดบริการอื่นทดแทนตามมาตรา 35 และขอให้หน่วยงานในสังกัดได้จัดสถานที่จำหน่ายสินค้าหรือบริการเพื่อคนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการได้ใช้ประโยชน์ในการประกอบอาชีพบริเวณด้านสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสุพรรณบุรี

            ทั้งนี้ คนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการมีความประสงค์จะขอใช้พื้นที่ดังกล่าว สอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 3549 4724 

ที่มาของข่าว สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก