ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

ขอเชิญชวนร่วมเสนอชื่อบุคคลและองค์กรที่มีผลงานดีเด่นด้านการส่งเสริม ปกป้อง และคุ้มครองสิทธิมนุษยนชน ประจำปี 2562

วันที่ลงข่าว: 28/08/19

            คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติขอเชิญชวนร่วมเสนอชื่อบุคคลและองค์กรเพื่อเข้ารับการคัดเลือกให้ได้รับรางวัลเป็นบุคคลและองค์กรที่มีผลงานดีเด่นด้านการส่งเสริม ปกป้อง และคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ประจำปี 2562

            นายโสพล จริงจิตร เลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยนชนแห่งชาติ ประธานคณะทำงานพิจารณาคัดเลือกบุคคลและองค์กรที่มีผลงานดีเด่นฯ เปิดเผยว่า เนื่องในวันสิทธิมนุษยนชนสากล 10 ธันวาคม ประจำปี2562 คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ได้เปิดให้บุคคลและองค์กร ร่วมเสนอชื่อเข้ารับการคัดเลือกเพื่อรับรางวัลบุคคลและองค์กรที่มีผลงานดีเด่นด้านการส่งเสริม ปกป้อง และคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ประจำปี 2562 ใน 7 ด้าน ได้แก่ ด้านที่ 1 สิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม ด้านที่ 2 สิทธิพลเมือง และสิทิทางการเมือง ด้านที่ 3 สิทธิเด็ก ด้านที่ 4 การขจัดการเลือกปฏิบัติด้วยเหตุแห่งความแตกต่างทางเพศ ด้านที่ 5 การขจัดการเลือกปฏิบัติทางชาติพันธุ์และสถานะบุคคล ด้านที่ 6 การต่อต้านการทรมาน และการปฏิบัติหรือลงโทษอื่นที่โหดร้าย และด้านที่ 7 สิทธิคนพิการหรือสิทธิผู้สูงวัย สำหรับบุคคลหรือองค์กรที่ได้รับการคัดเลือก จะได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณและเงินรางวัล รางวัลละ 25,000 บาท ทั้งนี้ เพื่อยกย่อง เชิดชู และประกาศเกียรติคุณบุคคลและองค์กรที่อุทิศตนปฏิบัติงานด้านสิทธิมนุษยนชนให้สังคมได้รับรู้ ตลอดจนเพื่อเผยแพร่ประวัติ ผลงาน ให้เป็นแบบอย่างและเป็นแรงบันดาลใจให้แก่บุคคลหรือองค์กรอื่นในสังคม รวมทั้งเพื่อรณรงค์ให้ประชาชนตระหนักถึงความสำคัญของสิทธิมนุษยชนเพิ่มขึ้น ผู้สนใจสามารถยื่นใบสมัครและเสนอชื่อได้ ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2562 ไปจนถึงวันที่ 16 กันยายน 2562 ส่งใบสมัครด้วยตนเอง ได้ที่ สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติสำนักงานส่งเสริมการเคารพสิทธิมนุษยชน ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 6 ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ โดยถือวันที่หน่วยงานลงรับเรื่องเป็นสำคัญ หรือส่งทางไปรษณีย์ ไปที่ สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติสำนักงานส่งเสริมการเคารพสิทธิมนุษยชน ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 6 ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210 วงเล็บ สมัคร เสนอชื่อบุคคลหรือองค์กรดีเด่น และส่งทางอีเมล์ chamaree@nhrc.or.th ภายในเวลา 17.00 น. ของวันที่ 16 กันยายน 2562 สามารถดูรายละเอียดการสมัครหรือเสนอชื่อและดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่เว็บไซต์ www.nhrc.or.th สอบถามโทร.02-1413930,02-1413931

ที่มาของข่าว สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก