ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

พม. แถลงผลงานโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดปี 62

วันที่ลงข่าว: 26/08/19

        นางเทพวัลย์ ภรณวลัย รองอธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน  กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ แถลงผลการดำเนินงานโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ปี 2562ว่า คุณสมบัติของเด็กที่มีสิทธิรับโครงการฯ ดังกล่าว ได้แก่ เด็กที่เกิดตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2558 เป็นต้นไป จนมีอายุครบ 6 ปี มีสัญชาติไทย อาศัยอยู่กับผู้ปกครองที่มีรายได้น้อย และไม่อยู่ในสถานสงเคราะห์ของ หน่วยงานของรัฐ หรือเอกชน และคุณสมบัติของผู้ปกครองที่มีสิทธิยื่นคําร้องขอลงทะเบียน ได้แก่ บิดา มารดา หรือบุคคลอื่นที่มี สัญชาติไทย อาศัยอยู่ในครัวเรือนที่มีรายได้น้อย (มีรายได้ครัวเรือนเฉลี่ยไม่เกิน 100,000 บาท ต่อคน ต่อปี) เป็นผู้เลี้ยงดูเด็ก และเด็กแรกเกิดพักอาศัยรวมอยู่ด้วย ในกรณีที่แม่ของเด็กเป็นคนพิการ ได้รับสวัสดิการเบี้ยความพิการ จะยังมีสิทธิได้รับเงินอุดหนุนจากโครงการฯ เนื่องจากการให้เงินอุดหนุนเด็กตั้งแต่แรกเกิด - 6 ปี เป็นการให้เงินแก่เด็กแรกเกิดโดยผ่านทางผู้ปกครองที่ดูแลเด็กแรกเกิด เพื่อให้เด็กได้รับการเลี้ยงดูให้มีพัฒนาการสมวัย 

        ทั้งนี้ สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์ปฏิบัติการโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด เบอร์โทรศัพท์ 0 2651 6534 หรือศูนย์ช่วยเหลือสังคมโทร.1300ตลอด24ชั่วโมง

ที่มาของข่าว สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก