ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

คำแนะนำในการจัดการส่งพิมพ์หนังสือเบรลล์อิเล็กทรอนิกส์

CET EMBOSSING MANAGER
ตามที่ ส่วนสื่อการศึกษาเพื่อคนพิการ (สสพ.) ได้ผลิตหนังสือเบรลล์อิเล็กทรอนิกส์และดำเนินการเผยแพร่สื่อเหล่านี้ผ่านทางเว็บไซต์ศูนย์สื่อการศึกษาเพื่อคนพิการตั้งแต่ปี 2545 นั้น สสพ. ได้รับทราบจากกลุ่มเป้าหมายเกี่ยวกับปัญหาและข้อจำกัดในการจัดการการส่งพิมพ์ไฟล์หนังสือเบรลล์ที่ดาวน์โหลดจากเว็บไซต์หลายประการ อาทิเช่น
 • มีขั้นตอนที่ยุ่งยากในการส่งพิมพ์
 • ไม่สามารถตรวจดูต้นฉบับก่อนการส่งพิมพ์ได้
 • บ่อยครั้งต้องส่งพิมพ์รวดเดียวทั้งเล่มตั้งแต่ต้นจนจบในแต่ละครั้ง โดยไม่สามารถเลือกพิมพ์ซ่อมหรือส่งพิมพ์เฉพาะหน้า/ตอนที่ต้องการได้
 • ก่อให้เกิดความสับสนที่มักจะเกิดขึ้นกับผู้ที่ไม่สามารถอ่านเบรลล์ได้ในระหว่างการจัดการส่งพิมพ์หนังสือที่มีไฟล์ขนาดใหญ่และแบ่งออกเป็นหลายๆ ตอน
ด้วยเหตุนี้ สสพ. จึงได้พัฒนาชุดโปรแกรม CET EMBOSSING MANAGER V1.2.4 ซึ่งเป็นชุดโปรแกรมที่ได้รับการออกแบบและพัฒนาขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกในการจัดการงานส่งพิมพ์หนังสือเบรลล์อิเล็กทรอนิกส์ของเว็บไซต์ศูนย์สื่อการศึกษาเพื่อคนพิการ โดยชุดโปรแกรมนี้ มีความสามารถหลัก 2 ประการ กล่าวคือ
 1. ช่วยให้กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ใช้บริการสามารถเข้าถึงไฟล์เอกสารหรือหนังสือเบรลล์อิเล็กทรอนิกส์ทุกรูปแบบได้โดยสะดวก สามารถแสดงเนื้อหาของหนังสือเบรลล์ได้หลายรูปแบบตามความสามารถในการอ่านเบรลล์ของผู้ใช้งาน อำนวยความสะดวกในการจัดการการส่งพิมพ์หนังสือเบรลล์อิเล็กทรอนิกส์ และสามารถรองรับการทำงานกับเครื่องพิมพ์เบรลล์ทุกประเภทที่เชื่อมต่อโดย USB หรือ Pararel port
 2. สามารถแปลงไฟล์เอกสารหรือหนังสือเบรลล์ให้อยู่ในรูปแบบที่เหมาะสม เพื่อสะดวกต่อการเผยแพร่บริการผ่านทางเว็บไซต์ ได้แก่ การบีบอัดต้นฉบับที่มีหลายตอน การแนบข้อมูลจากสำนักพิมพ์หรือผู้ผลิตต้นฉบับไปพร้อมกับไฟล์เอกสาร การกำหนดสิทธิหรือจำนวนครั้งในการส่งพิมพ์ และอื่นๆในแต่ละไฟล์

การติดตั้งชุดโปรแกรม CET EMBOSSING MANAGER

 1. เครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้ติดตั้งชุดโปรแกรม CET EMBOSSING MANAGER จะต้องมีคุณลักษณะดังต่อไปนี้
  ทำงานภายใต้ระบบปฏิบัติการ Microsoft Windows และติดตั้ง Microsoft .NET Framework เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ท่านสามารถตรวจสอบว่า เครื่องคอมพิวเตอร์ของท่านได้มีการติดตั้ง Microsoft .Net Framework แล้วหรือไม่ โดยให้เลือกดูรายการติดตั้งของชุดโปรแกรมบริเวณ Control Panel และ Add/remove program (สำหรับ Microsoft .NET Framework สามารถดาวน์โหลดได้ฟรีผ่านทางเว็บไซต์ของ Microsoft หรือเลือกที่ตัวเลือกของ Windows Update ที่ปรากฏบริเวณรายการหลักของ Windows)
 2. ขั้นตอนการติดตั้ง
  ตรวจสอบให้แน่ใจว่า ใน Control Panel และ Printer Options มีตัวเลือกของ Generic Text Only driver อยู่ในรายการที่สามารถเลือกได้ ท่านสามารถเลือกที่จะติดตั้ง Driver นี้ก่อนการติดตั้ง CET EMBOSSING MANAGER ได้เช่นกัน (หากไม่พบประเภทของเครื่องพิมพ์ที่เป็น Generic ให้เลือกติดตั้งซ้ำจากแผ่นซีดีของ Windows) และดำเนินตามขั้นตอนการติดตั้งของชุดโปรแกรม ภายหลังจากการติดตั้ง ท่านจะสังเกตเห็น ตัวเลือกของ CET EMBOSSING MANAGER ปรากฏบริเวณรายการหลักของ Windows
 3. ดาวน์โหลด CET EMBOSSING MANAGER V1.2.4 และทำการติดตั้ง
ถึงแม้ว่า ชุดโปรแกรมนี้จะสามารถทำงานร่วมกับเครื่องพิมพ์อักษรเบรลล์ได้ทุกรุ่นและสามารถส่งพิมพ์ต้นฉบับที่มีรูปแบบหน้ากระดาษทั้ง 8.4*11.8 นิ้ว (ขนาด A4) และ 11.5*11 นิ้ว (ขนาดมาตรฐานของหนังสือเบรลล์) ส่วนประกอบของหนังสือเบรลล์อิเล็กทรอนิกส์ของ สสพ. ณ ปัจจุบัน ประกอบด้วย
 • ใช้อักษรเบรลล์มาตรฐาน 6 ตำแหน่ง
 • จำนวน 40 ตัวอักษรต่อบรรทัด, 25 บรรทัดต่อหน้า
 • จัดวางเลขหน้าเบรลล์บริเวณมุมซ้ายบนและเลขหน้าอ้างอิงบริเวณมุมขวาบน
 • เริ่มพิมพ์ที่หัวกระดาษตั้งแต่หน้าที่ 2 บริเวณกึ่งกลางบรรทัดแรกของทุกหน้าจนจบตอน
ทั้งนี้ ทางทีมผู้พัฒนาชุดโปรแกรมของ สสพ. หวังว่า CET EMBOSSING MANAGER จะสามารถอำนวยประโยชน์ในการบริหารจัดการการส่งพิมพ์หนังสือเบรลล์อิเล็กทรอนิกส์ให้แก่กลุ่มเป้าหมายได้เป็นอย่างดี ซึ่งตลอดเวลาที่ได้เปิดให้กลุ่มเป้าหมายดาวน์โหลดไปเพื่อทดลองใช้งานนั้น ทางผู้พัฒนาได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากหลากหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการผลิตสื่อการศึกษาของคนพิการทางการเห็น เช่น โรงเรียนสอนคนตาบอดในพระบรมราชินูปถัมภ์ จังหวัดเชียงใหม่ ที่ได้เขียนคู่มือการใช้งานโปรแกรมและใช้ชุดโปรแกรมนี้ในการอบรมเจ้าหน้าที่ในการผลิตสื่อในโรงเรียนตลอดมา ทั้งนี้ แนวทางการออกแบบและพัฒนาชุดโปรแกรมนี้ได้รับการตีพิมพ์และปรากฏในบทความวิชาการ เรื่อง "Using advanced encryption standard to secure the content dissemination of electronic Braille books" ของทีมผู้พัฒนา

หากมีข้อสงสัยหรือต้องการให้ข้อแนะนำกับทางทีมผู้พัฒนาชุดโปรแกรม สามารถติดต่อได้ที่ อ. เอกชัย เจริญชัยมงคล โทร. 08-9889-8907
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก