ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

สิ่งพิมพ์

ลำดับ ชื่อสิ่งพิมพ์ ประเภท วันที่นำเข้า จำนวนผู้เข้าชมเรียงจากน้อยไปมาก
401 น้องเทเลอร์เล่นเปียโน บทความ 12 กุมภาพันธ์ 2020 148
402 “การดำเนินงานของมูลนิธิพิทักษ์ดวงตา” บทความ 1 พฤศจิกายน 2019 146
403 “นวัตกรรมด้านการสร้างอาชีพแนวใหม่ ตอนที่ 2” บทความ 24 ธันวาคม 2019 145
404 “เส้นทางชีวิตของผู้นำสตรีพิการ ตอนที่ 1” บทความ 13 พฤศจิกายน 2019 145
405 ชมรมตะวันทอแสง บทความ 27 เมษายน 2020 138
406 “การเมืองภาคพลเมืองคนพิการในการทำสิทธิคนพิการให้เป็นจริง ตอนที่ 2” บทความ 29 สิงหาคม 2019 128
407 “แท็กซี่สำหรับคนพิการ” บทความ 14 พฤษภาคม 2020 126
408 “คนพิการกับความรัก” บทความ 11 มิถุนายน 2020 120
409 กิจกรรมงานคนพิการ จังหวัดนราธิวาส บทความ 26 พฤษภาคม 2020 107
410 ครูผู้พิการ บทความ 8 เมษายน 2020 106
411 “วันคนพิการสากล ตอนที่ 1” บทความ 16 มกราคม 2019 106
412 “คนพิการ ความรัก และความหลากหลายทางเพศ” บทความ 29 มิถุนายน 2020 104
413 “การช่วยเหลือเด็กออทิสติกที่ไม่สามารถเรียนได้” บทความ 5 พฤษภาคม 2020 98
414 “งานมหกรรมผู้แสดงความสามารถคนพิการ” บทความ 6 สิงหาคม 2020 76
415 “ความจำเป็นและล่ามภาษามือในรายการโทรทัศน์” บทความ 26 ตุลาคม 2020 69
416 YoungHappy (ผู้สูงอายุ) บทความ 10 พฤศจิกายน 2020 61
417 “การเลือกตั้งกับคนตาบอด” บทความ 17 พฤศจิกายน 2020 61
418 “สมัชชาสติปัญญา” บทความ 30 พฤศจิกายน 2020 60
419 “วันดาวน์ซินโดรมโลก” บทความ 27 พฤศจิกายน 2020 57
420 “สมัชชาออทิสติก” บทความ 17 พฤศจิกายน 2020 55

หน้า

^ กลับสู่เนื้อหาหลัก