ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

สิ่งพิมพ์

ลำดับ ชื่อสิ่งพิมพ์ ประเภท วันที่นำเข้า จำนวนผู้เข้าชมเรียงจากน้อยไปมาก
401 “นวัตกรรมด้านการสร้างอาชีพแนวใหม่ ตอนที่ 2” บทความ 24 ธันวาคม 2019 81
402 “เส้นทางชีวิตของผู้นำสตรีพิการ ตอนที่ 1” บทความ 13 พฤศจิกายน 2019 81
403 “การเมืองภาคพลเมืองคนพิการในการทำสิทธิคนพิการให้เป็นจริง ตอนที่ 2” บทความ 29 สิงหาคม 2019 80
404 “การเข้าถึงแหล่งทุนของคนพิการ” บทความ 18 กุมภาพันธ์ 2020 72
405 วันใหม่ของเด็กพิการ บทความ 18 มีนาคม 2020 72
406 “วันคนพิการสากล ตอนที่ 1” บทความ 16 มกราคม 2019 53
407 ชมรมตะวันทอแสง บทความ 27 เมษายน 2020 50
408 ครูผู้พิการ บทความ 8 เมษายน 2020 44
409 “แท็กซี่สำหรับคนพิการ” บทความ 14 พฤษภาคม 2020 39
410 กิจกรรมงานคนพิการ จังหวัดนราธิวาส บทความ 26 พฤษภาคม 2020 33
411 “การช่วยเหลือเด็กออทิสติกที่ไม่สามารถเรียนได้” บทความ 5 พฤษภาคม 2020 28
412 “คนพิการกับความรัก” บทความ 11 มิถุนายน 2020 25
413 “คนพิการ ความรัก และความหลากหลายทางเพศ” บทความ 29 มิถุนายน 2020 12

หน้า

^ กลับสู่เนื้อหาหลัก