ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

สิ่งพิมพ์

ลำดับ ชื่อสิ่งพิมพ์เรียงจากน้อยไปมาก ประเภท วันที่นำเข้า จำนวนผู้เข้าชม
1 “ไม้ไฑ ดะห์ลัน” นิสิตวิศวกรรมเครื่องกลจุฬาฯสานฝันพัฒนาหุ่นยนต์ บทความ 28 สิงหาคม 2017 312
2 “ไม้เท้าอัจฉริยะ” ฝีมือ นร.เมืองร้อยเอ็ด บอกอันตรายผู้พิการสายตา 3 ระดับ บทความ 24 กันยายน 2018 292
3 “โรคซึมเศร้า การฆ่าตัวตายและความพิการ ” ิตอนที่ 1 บทความ 25 มิถุนายน 2019 93
4 “โครงการพัฒนาศักยภาพนักดนตรีตาบอด” บทความ 14 มิถุนายน 2016 412
5 “โครงการจากถนนสู่ดวงดาว” บทความ 18 สิงหาคม 2017 269
6 “โครงการ พัฒนาคุณภาพชีวิตคนหูหนวก (TTRS)” บทความ 25 กรกฎาคม 2017 320
7 “แผนยุทธศาสตร์ การพัฒนาสตรีพิการ” บทความ 23 มกราคม 2017 330
8 “แนวนโยบายสภาปฎิรูป” บทความ 14 มีนาคม 2016 339
9 “แนวทางในการประสบความสำเร็จในการส่งเสริมยกระดับคุณภาพชีวิตคนพิการ จ.สระแก้ว” บทความ 16 พฤษภาคม 2018 197
10 “แนวทางการดำเนินงานโครงการของเครือข่ายศิลปะดนตรีคนพิการ” บทความ 8 พฤศจิกายน 2016 320
11 “แท็กซี่สำหรับคนพิการ” บทความ 14 พฤษภาคม 2020 14
12 “เส้นทางชีวิตของผู้นำสตรีพิการ ตอนที่ 2” บทความ 17 พฤศจิกายน 2019 76
13 “เส้นทางชีวิตของผู้นำสตรีพิการ ตอนที่ 1” บทความ 13 พฤศจิกายน 2019 64
14 “เล่นเส้น” อุปกรณ์วาดเขียนสำหรับผู้พิการทางสายตา บทความ 19 สิงหาคม 2013 1,078
15 “เทคนิคการสอนลูกดาวน์ซินโดรมให้เต้นเก่ง/เรียนหนังสือ ป.ตรี” บทความ 3 มิถุนายน 2016 687
16 “เงินสงเคราะห์ - ปรับที่อยู่ผู้พิการ” ที่หายไป บทความ 1 มิถุนายน 2018 347
17 “เงินกองทุนของคนพิการ” บทความ 14 มีนาคม 2018 243
18 “เกาะเกร็ดโมเดล” บทความ 18 กรกฎาคม 2017 333
19 “อาชีพอิสระของคนพิการตามมาตรา 35” บทความ 4 กรกฎาคม 2017 270
20 “อาชีพคนพิการทางสติปัญญา” บทความ 6 สิงหาคม 2019 106

หน้า

^ กลับสู่เนื้อหาหลัก