ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

ข่าว/บทความ แนะนำ

การบกพร่องทางการเรียนรู้ด้านที่ไม่ใช่ภาษา ตอนที่ 5 (Nonverbal Learning Disorders หรือ NLD) (1996) 02/08/2010

การบกพร่องทางการเรียนรู้ด้านที่ไม่ใช่ภาษา ตอนที่ 5 (Nonverbal Learning Disorders หรือ NLD) (1996) 02/08/2010

การวินิจฉัยการบกพร่องทางการเรียนรู้ด้านที่ไม่ใช่ภาษา
การจัดระเบียบระหว่างที่ว่างกับการมองเห็น
ปัญหาการรับรู้เรื่องที่ว่าง,  ความเกี่ยวพันของที่ว่าง,  การจดจำ การจัดระเบียบและวิธีการสังเคราะห์ข้อมูลเรื่องที่ว่างกับการมองเห็น,...

การบกพร่องทางการเรียนรู้ด้านที่ไม่ใช่ภาษา ตอนที่ 4 (Nonverbal Learning Disorders หรือ NLD) (1996) 19/07/2010

การบกพร่องทางการเรียนรู้ด้านที่ไม่ใช่ภาษา ตอนที่ 4 (Nonverbal Learning Disorders หรือ NLD) (1996) 19/07/2010

การวินิจฉัยการบกพร่องทางการเรียนรู้ด้านที่ไม่ใช่ภาษา
การแสดงออกทางกล้ามเนื้อ (การเคลื่อนไหว) :
โดยทั่วไปเด็ก NLDนี้จะมีประวัติการเชื่อมประสานทางพฤติกรรมการเคลื่อนไหว (ทักษะพิสัย) ที่ไม่ดี...

ข่าวประจำวัน

หน้า

ข่าวประชาคมอาเซียน

หน้า

^ กลับสู่เนื้อหาหลัก