ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

ข่าว/บทความ แนะนำ

เส้นทางสู่การเขียน: เสริมความกระตือรือร้นในการเขียนให้แข็งแกร่ง ตอนที่ 4

010
การติชม (Feedback)
ผลจากการทดลองในงานวิจัยให้ข้อเสนอแนะว่า การให้คำติชมในระหว่างหรือหลังกิจกรรมการเรียนรู้เป็นองค์ประกอบสำคัญในขั้นตอนการแก้ไขความผิดพลาด เป็นเรื่องสำคัญมากที่จะมีการติชมและการอภิปรายเรื่องของการเรียนรู้  อย่างไรก็ตาม...

เส้นทางสู่การเขียน: เสริมความกระตือรือร้นในการเขียนให้แข็งแกร่ง ตอนที่ 3

028
พานักเรียนเดินไปบนเส้นทางของการใช้เครื่องมือที่หลากหลาย
การจัดการเรียนรู้ที่นำมาใช้ ถ้ายิ่งชัดเจน (ชี้แนะตรงไปตรงมา) มากเท่าใด เด็กก็จะยิ่งได้เรียนรู้ถึงกิจกรรมย่อยต่าง ๆ ที่จำเป็นต่อการเขียนได้ดีขึ้นเพียงนั้น...

ข่าวประจำวัน

หน้า

ข่าวประชาคมอาเซียน

หน้า

^ กลับสู่เนื้อหาหลัก