ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

ข่าว/บทความ แนะนำ

การส่งเสริมตัวตนเด็กแอลดีว่า เป็นผู้ที่เรียนรู้ได้ 08/09/2009

การส่งเสริมตัวตนเด็กแอลดีว่า เป็นผู้ที่เรียนรู้ได้ 08/09/2009

บทนำ
รายงาน การวิจัยส่วนใหญ่ระบุว่า เด็กแอลดีมักจะแสดงอาการหดหู่ โดยเฉพาะอาการรู้สึกว่าตัวเองด้อยคุณค่า แต่งานวิจัยไม่ได้ระบุชัดเจนถึง พื้นฐานความสัมพันธ์ระหว่างการแสดงอาการหดหู่กับความบกพร่องทางการเรียน รู้ ที่ปรากฎชัดคือ แม้ว่าเด็กแอลดีจะมีความเชื่อมั่นในตนเองต่ำ อัน...

แรงจูงใจ (Motivation) กุญแจสู่ความสำเร็จทางการเรียน 08/09/2009

แรงจูงใจ (Motivation) กุญแจสู่ความสำเร็จทางการเรียน 08/09/2009

ปัญหาโดยทั่วไปที่ครูและผู้ปกครองประสบมากที่สุดเมื่อเริ่มต้นปีการศึกษาใหม่ คือ นักเรียนขาดแรงจูงใจที่จะเรียน (Motivation)
แรง จูงใจนี้อาจเกิดมาจากภายในใจเด็กหรือจากภายนอกก็ได้ เด็กที่ถูกกระตุ้นจาก ภายในเห็นได้จากความสนุกที่เขาได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆ...

ข่าวประจำวัน

หน้า

ข่าวประชาคมอาเซียน

หน้า

^ กลับสู่เนื้อหาหลัก