ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

พมจ.มหาสารคามจัดงานวันคนพิการสากล เปิดโอกาส สร้างศักยภาพแก่ผู้พิการ

วันที่ลงข่าว: 01/02/13

 

จังหวัดมหาสารคาม โดยสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดมหาสารคาม และภาคีเครือข่าย จัดงานวันพิการสากลประจำปี 2556 เพื่อเปิดโอกาสให้คนพิการในจังหวัดมหาสารคาม ได้แสดงศักยภาพของตนเอง สามารถดำเนินชีวิตและอยู่ร่วมกันกับคนปกติได้อย่างมีความสุข ไม่เป็นภาระของสังคม

วันที่ 31.ม.ค.56 บริเวณด้านหน้าที่ว่าอำเภอเมืองมหาสารคาม คนพิการในจังหวัดมหาสารคาม พร้อมครอบครัวและผู้ดูแล จำนวนกว่า 500 คน ได้มาร่วมงานวันคนพิการสากลประจำปี 2556 ที่จังหวัดมหาสารคาม โดยสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์และภาคีเครือข่าย ร่วมกันจัดขึ้น ภายใต้หัวข้อ “ขจัดอุปสรรคทั้งมวล สู่การมีงานทำของคนพิการ” โดยมีนายธวัช สุระบาล รองผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานเปิดงานพร้อมมอบเกียรติบัตรแก่ผู้มีส่วนสนับสนุนการจัดงาน และมอบรถโยก รถเข็นสำหรับคนพิการ

นายวิศิษฐ์ เดชนเสน พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดมหาสารคาม กล่าวว่า การจัดงานดังกล่าวเป็นการเปิดโอกาสให้คนพิการได้แสดงออกถึงศักยภาพของตนเอง สามารถดำเนินชีวิตและอยู่ร่วมกันกับคนปกติได้อย่างมีความสุข ไม่เป็นภาระของสังคม สำหรับด้านการมีงานทำ ได้มุ่งเน้นให้สังคมมีเจตคติในเชิงสร้างสรรค์ต่อคนพิการ เปิดโอกาสในการส่งเสริมให้คนพิการได้มีงานทำ พัฒนาศักยภาพด้านอาชีพและจ้างงานคนพิการตามความเหมาะสม.

 

 

ที่มาของข่าว สำนักข่าวแห่งชาติ กรมประชาสัมพันธ์ : http://thainews.prd.go.th
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก