ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดปัตตานี ร่วมกับ เครือข่าย กำหนดจัดงานวันพิการสากล ประจำปี 2555

วันที่ลงข่าว: 31/01/13

 

จังหวัดปัตตานี โดยสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดปัตตานี ร่วมกับ ส่วนราชการ ภาคเอกชน และเครือข่ายในจังหวัดปัตตานี กำหนดจัดกิจกรรม เนื่องในวันคนพิการสากล ประจำปี 2555

นายธานินทร์ สมบูรณ์สาร พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดปัตตานี เปิดเผยว่า วัตถุประสงค์ของการจัดงานครั้งนี้ เพื่อให้คนพิการสามารถเข้าถึง เข้าใจ มีส่วนร่วมการใช้บริการ การจัดสวัสดิการและข้อมูลสารสนเทศ ที่เป็นประโยชน์สำหรับ คนพิการได้อย่างถูกต้อง ตลอดจนส่งเสริมให้คนพิการตระหนักในสิทธิและแสดงศักยภาพของตนเอง อีกทั้งยังเป็นการเสริมสร้างเครือข่ายทางสังคมให้ร่วมกันสนับสนุนให้บริการและให้สารสนเทศที่เอื้อประโยชน์ต่อคนพิการ บนพื้นฐานแห่งความเท่าเทียม เอื้ออาทร ในสังคมอย่างเสมอภาคกับบุคคลทั่วไป ซึ่งรูปแบบกิจกรรมจะเป็นการให้บริการในด้านต่างๆ ของหน่วยงานทั้งภาครัฐ และภาคเอกชนในจังหวัดปัตตานี อาทิ การจัดนิทรรศการที่เกี่ยวกับคนพิการ การให้บริการตรวจสุขภาพทั่วไป บริการปรึกษาปัญหาด้านการฟื้นฟูสมรรถภาพแก่คนพิการ การแนะแนวและการบริการลงทะเบียนจัดหางานคนพิการ ให้บริการทันตกรรม ซ่อมรถโยก รถเข็นคนพิการ และกิจกรรมอื่นๆ ที่น่าสนใจอีกมากมาย

ทั้งนี้ จึงขอเชิญชวน คนพิการ ครอบครัวคนพิการ และประชาชนทั่วไป ร่วมกิจกรรม ในวันอังคาร ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2556 เวลา 08.30 – 14.00 น. ณ อาคารเอนกประสงค์สนามกีฬากลางจังหวัดปัตตานี อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี

 

 

ที่มาของข่าว สำนักข่าวแห่งชาติ กรมประชาสัมพันธ์ : http://thainews.prd.go.th
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก