ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

จ.แพร่ มอบทุนอุปการะกองทุนพัฒนาเด็กชนบท จ.สุพรรณบุรี จัดงานวันคนพิการสากล ประจำปี 2555

วันที่ลงข่าว: 31/01/13

 

ดร. อินทร์ริตา นนทะวิริยะศิริโชติ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานเปิดงานวันคนพิการสากลจังหวัดสุพรรณบุรี ประจำปี2555 ที่ห้องประชุมโรงแรมคุ้มสุพรรณ จังหวัดสุพรรณบุรี โดยนายทวีป จำเนียร พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุพรรณบุรี ในนามของผู้จัดงาน กล่าวว่า ด้วยองค์การสหประชาชาติได้ประกาศให้วันที่ 3 ธันวาคม ของทุกปี เป็นวันคนพิการสากล และในปี 2555 องค์กรสหประชาชาติได้กำหนดการ จัดงานวันคนพิการสากลโดยมีหัวข้อหลักสำหรับปี พ.ศ. 2555 คือ “ การขจัดอุปสรรคทั้งมวล เพื่อเสริมสร้างสังคมบรูณาการสำหรับทุกคน” การขจัดอุปสรรคที่จำกัดความสามารถในการเข้าถึงและมีส่วนร่วมโดยคนพิการในทุกด้านของสังคม

ทั้งนี้ จังหวัดสุพรรณบุรี โดยสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุพรรณบุรี ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรีสภาคนพิการทุกประเภทจังหวัดสุพรรณบุรี สถานประกอบการ และหน่วยงานภาครัฐและเอกชน จัดงานวันคนพิการสากลจังหวัดสุพรรณบุรี ประจำปี 2555 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเชิดชูเกียรติและศักดิ์ศรีของคนพิการและให้โอกาสคนพิการได้แสดงถึงศักยภาพและส่งเสริมการเข้าถึงสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ในสังคมอย่างเสมอภาคกับคนทั่วไป รวมทั้งให้คนพิการมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางสังคมอย่างต่อเนื่อง ซึ่งมีกิจกรรมดังนี้ คือ การมอบของขวัญแก่คนพิการดีเด่น ประกอบด้วย คนพิการที่มีผลงานนวัตกรรมด้านคนพิการดีเด่น จำนวน 2 คน คนพิการที่กู้ยืมเงินจากกองทุนเพื่อประกอบอาชีพที่ประสบความสำเร็จ จำนวน 4 คน คนพิการนักกีฬาดีเด่น จำนวน 9 คน มอบเงินลงทุนคนพิการที่ได้รับการพิจารณาให้ปรับสภาพที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ จำนวน 4 คน เวทีเสวนาในหัวข้อ “ขจัดอุปสรรคทั้งมวล สู่การมีงานทำของคนพิการ” บริการสวัสดิการสังคมด้านต่างๆ สำหรับคนพิการ การแสดงผลงานด้านอาชีพของคนพิการ การจัดนิทรรศการด้านอาชีพของหน่วยงานภาครัฐและเอกชน การมอบของขวัญให้กับผู้พิการที่มาร่วมงานทุกคน

 

 

ที่มาของข่าว สำนักข่าวแห่งชาติ กรมประชาสัมพันธ์ : http://thainews.prd.go.th
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก