ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

ผู้ว่าฯสตูล นำหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. ออกให้บริการประชาชนพื้นที่อำเภอควนกาหลง

วันที่ลงข่าว: 18/10/19

        นายวีรนันทน์ เพ็งจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล นำหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.จังหวัดสตูล ตรวจรักษาโรคแก่พี่น้องประชาชนอำเภอควนกาหลงและพื้นที่ใกล้เคียง ที่อาคารเอนกประสงค์ โรงเรียน ตชด.บ้านส้านแดง หมู่ที่ 11 ตำบลควนกาหลง อำเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล โดยให้บริการด้านทันตกรรม ตรวจรักษาโรคทั่วไป บริการแพทย์แผนไทย นอกจากนี้ยังให้บริการบำบัดด้านหัตถการ และให้ความรู้ในการส่งเสริมสุขภาพการป้องกันโรคแก่ประชาชน 

        ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล มอบถุงธารน้ำใจของเหล่ากาชาดจังหวัดสตูลให้แก่ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสและผู้ป่วยติดเตียง เพื่อเป็นการบรรเทาทุกข์ตามนโยบายของสภากาชาดไทยด้วย 

        สำหรับตำบลควนกาหลง อำเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล มีพื้นที่การปกครอง 11 หมู่บ้าน สภาพภูมิประเทศทั่วไปเป็นที่ราบสลับเนินสูง มีประชากร 14,494 คน ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพด้านเกษตรกรรม เช่น ทำไร่ ทำนาและทำสวนผลไม้ ปัญหาด้านสุขภาพในพื้นที่คือโรคเบาหวาน และความดันโลหิตสูง โรคอุจาระร่วง และโรคติดต่อตามฤดูกาล ซึ่งหน่วยงานด้านสาธารณะสุขร่วมกับทุกภาคส่วน ได้มีการจัดทำแผนงานโครงการแก้ปัญหา เช่น การจัดกิจกรรมคัดกรองโรคเรื้อรัง การให้ความรู้และการส่งเสริมให้ประชาชนปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ส่วนระบบส่งต่อผู้ป่วยมีระบบการแพทย์ฉุกเฉิน 1669 ซึ่ง อบต.ควนกาหลง ได้สนับสนุนรถยนต์เพื่อให้บริการผู้ป่วยได้ตลอด 24 ชั่วโมง

ที่มาของข่าว สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก