ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

คอลัมน์: ข่าวภูมิภาค: อำนาจเจริญติวอาสาสมัครพัฒนาคนพิการ

วันที่ลงข่าว: 08/10/19

          นายไกวัล เตือนจำรูญ พัฒนาและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) จ.อำนาจเจริญ เป็นประธานเปิดการอบรม การเสริมพลังเครือข่าย ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการในชุมชน โดยกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการได้จัดขึ้น ที่โรงแรมเลิศวิจิต อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ เพื่อขับเคลื่อนให้คนพิการสามารถเข้าถึงสิทธิ์และสวัสดิการตามกฎหมายที่กำหนด รวมถึงขับเคลื่อนแผนคุณภาพชีวิตคนพิการ แห่งชาติ สู่การปฏิบัติเป็นรูปธรรม และมีประสิทธิภาพ โดยกำหนดจัดขึ้นในพื้นที่ 22 จังหวัด เพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิ์และสวัสดิภาพคนพิการและการ คัดกรอง การพัฒนาทักษะ การดูแลช่วยเหลือคนพิการ อันจะไปสู่การเสริมสร้างเจตคติเชิงสร้างสรรค์ต่อความพิการและคนพิการ ตลอดจนเกิดเครือข่ายด้านการพัฒนา ภาพชีวิตคนพิการในชุมชน โดยมีเป้าหมาย จำนวน 10,000 คน จาก 22 จังหวัด ประกอบด้วย แกนนำชุมชน และภาคประชาสังคม อาสาสมัครเครือข่ายทางสังคมที่เกี่ยวข้องและอาสาสมัครในพื้นที่ จ.อำนาจเจริญ ซึ่งในงานยังได้จัดแสดงและจำหน่ายสินค้า คุณภาพ ราคาถูก ของกลุ่มคนพิการ ใน จ.อำนาจเจริญ ให้ผู้มาร่วมงาน ได้ซื้อ ไปฝากคนที่บ้านอีกด้วย

 

 

ที่มาของข่าว หนังสือพิมพ์แนวหน้า เสาร์ที่ 5 ตุลาคม 2562
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก