ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

จ.ลพบุรี จัดกิจกรรม พม.ห่วงใย ดูแลทุกข์สุข ปั่นปันน้ำใจให้ผู้ด้อยโอกาสเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

วันที่ลงข่าว: 25/09/19

            วันที่ 24 กันยายน 2562 เวลา 09.00 น. ที่ ที่ว่าการอำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี นายผดุงศักดิ์ หาญปรีชาสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานเปิด "โครงการ พม.ห่วงใย ดูแลทุกข์สุข ปั่นปันน้ำใจให้ผู้ด้อยโอกาสเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก" พร้อมด้วยนายสุเมธ ทรายแก้ว พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลพบุรี ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ในสังกัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลพบุรี หน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานภาคเอกชน ผู้นำท้องถิ่น ผู้นำท้องที่ ภาคธุรกิจ อาสาสมัคร ประชาชนทั่วไป และนักเรียนทุนพระราชทานในโครงการทุนพระราชทาน ม.ท.ศ. ตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ภาคีเครือข่าย จำนวน 530 คน เข้าร่วมโครงการฯ เพื่อเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพุทธศักราช 2562 และสนับสนุนโครงการหรือกิจกรรมอันสืบเนื่องจากกิจกรรม "Bike ปั่นอุ่นไอรัก" ตามพระราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในการส่งเสริมการออกกำลังกายด้วยการปั่นจักรยาน ให้ประชาชนมีสุขภาพร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง ด้วยการจัดกิจกรรม "โครงการ พม.ห่วงใย ดูแลทุกข์สุข ปั่นปันน้ำใจให้ผู้ด้อยโอกาสเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก" ขึ้น โดยวันนี้เป็นกิจกรรมการปั่นจักรยานไปเยี่ยมผู้ด้อยโอกาส เพื่อเยี่ยมเยียนให้กำลังใจและให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ด้อยโอกาสและครอบครัว เพื่อสร้างความสุขให้ประชาชนมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น เป็นการสร้างความสามัคคีให้กับชุมชนและท้องถิ่น จำนวน 5 สาย 5 พื้นที่ตำบล ได้แก่ พื้นที่ตำบลท่าวุ้ง ระยะทาง 6 กิโลเมตร, พื้นที่ตำบลบางคู้ ระยะทาง 10 กิโลเมตร, พื้นที่ตำบลโพตลาดแก้ว ระยะทาง 10 กิโลเมตร, พื้นที่ตำบลบางงา ระยะทาง 10 กิโลเมตร และพื้นที่ตำบลหัวสำโรง ระยะทาง 10 กิโลเมตร โดยบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ และทุกภาคส่วนในการเยี่ยมเยียนผู้ด้อยโอกาส เด็กในสภาวะยากลำบาก ผู้พิการ ผู้สูงอายุ การเยี่ยมเยียนศาสนสถานทางศาสนา เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

ที่มาของข่าว สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก