ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดสุพรรณบุรี จัดประชุมเหล่ากาชาดจังหวัด ภาค 2 ครั้งที่ 3 / 2562

วันที่ลงข่าว: 25/09/19

            ที่หอประชุมมหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี นายแผน วรรณเมธี เลขาธิการสภา กาชาดไทย เป็นประธานเปิด การประชุมเหล่ากาชาดจังหวัด ภาค 2 ครั้งที่ 3 / 12562 ซึ่งประกอบด้วยจังหวัดชัยนาท ลพบุรี นครนายก สระบุรี สิงห์บุรี และจังหวัดสุพรรณบุรี ซึ่งการประชุมในครั้งนี้ จังหวัดสุพรรณบุรี ได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุม โดยมี นายนิมิต วันไชยธนวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี ในนามหัวหน้าส่วนราชการ และจังหวัดสุพรรณบุรี กล่าวให้การต้อนรับ นางจุฬารัตน์ วันไชยธนวงศ์

            นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุพรรณบุรี ในนามของคณะกรรมการ และสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัด ภาค 2 ได้กล่าวว่า การประชุมเหล่ากาชาดจังหวัด ภาค 2 ได้จัดให้มีขึ้น เป็นประจำทุก 4 เดือน โดยแต่ละจังหวัด จะผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันเป็นเจ้าภาพ ครั้งนี้นับเป็นการประชุมครั้งที่ 3 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อนำเสนอผลการปฏิบัติงานของเหล่ากาชาดแต่ละจังหวัด ในรอบ 4 เดือน คือ เดือน พฤษภาคม - เดือนสิงหาคม 2562 และเพื่อเปิดโอกาสให้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์ อันจะก่อให้เกิดความร่วมมือ ร่วมใจ สร้างความรัก ความสามัคคี และความสัมพันธ์อันดีระหว่างกัน นอกจากนี้ยังได้มีโอกาสหารือ เพื่อประสานงานในด้านการให้ความช่วยเหลือประชาชน ที่ได้รับความเดือดร้อนจากภัยพิบัติต่างๆ ระหว่างจังหวัด ในกรณรีที่มีความจำเป็น ต้องขอคความช่วยเหลือซึ่งกันและกัน อีกด้วย สำหรับการปฏิบัติงาน ในภาพรวมของเหล่ากาชาดจังหวัด ภาค 2 ได้แก่ ด้านการรับสมัคร สมาชิก ด้านการรับบริจาคโลหิตจากพี่น้องประชาชน ของเหล่ากาชาดจังหวัด ภาค 2 ด้านบรรเทาทุกข์จากสาธารณภัยของแต่ละจังหวัด และด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิตและสังคมสงเคราะห์ โดยได้ออกเยี่ยม และให้การช่วยเหลือผู้ยากไร้ ผู้พิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วย และผู้ด้อยโอกาส อย่างต่อเนื่อง

ที่มาของข่าว สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก