ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

ปั้นเด็กศรีสังวาลย์ นิทาน"สร้างนักคิด"

วันที่ลงข่าว: 18/02/13

 

ศูนย์คุณธรรมเดินหน้าสร้างคนดีสู่สังคม ล่าสุดร่วมกับโรงเรียน ศรีสังวาลย์ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี โรงเรียนสอนนักเรียนพิการ ภายใต้มูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการ ในพระบรมราชูปถัมภ์ของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี จัดโครงการศรีสังวาลย์ สร้างคนดีสู่สังคม กิจกรรมนิทานสนามหญ้า "สร้างนักคิด" กระตุ้นทักษะการทำงาน การพูด การพากย์ ความกล้าแสดงออก การเขียน การวาดรูป พร้อมส่งเสริมจินตนาการของนักเรียน ครู ผู้ปกครอง ตลอดจนผู้มีจิตอาสา ร่วมกันคิดสร้างสรรค์ เพื่อนำทักษะที่ได้ไปใช้ในการดำเนินชีวิตและประกอบอาชีพที่เหมาะสมกับความถนัดของตน

 

 

 

ดร.ฉวีรัตน์ เกษตรสุนทร ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม เปิดเผยว่าศูนย์คุณธรรมและโรงเรียนศรีสังวาลย์ตระหนักถึงความสำคัญในการพัฒนาเด็กพิการโดยมี ผู้ปกครองเป็นส่วนสำคัญ ด้วยการให้ทักษะความรู้แก่ผู้ปกครองเพื่อเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาบุตรหลาน รวมถึงการส่งเสริมเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ให้นักเรียนเกิดทักษะอย่างต่อเนื่องโดยทีมงานมืออาชีพ และเชื่อมโยงในการถ่ายทอดความคิดผ่านนิทาน กิจกรรมนิทานสนามหญ้า สร้าง นักคิด เพื่อกระตุ้นทักษะด้านต่างๆ 

 

 

 

ครูทิพย์ภาพร เนตรแก้ว ครูประจำโรงเรียนศรีสังวาลย์กล่าวว่า ทางโรงเรียนได้รับการสนับสนุนจากศูนย์คุณธรรมในโครงการศรีสังวาลย์ สร้างคนดีสู่สังคม กิจกรรมนิทานสนามหญ้า "สร้างนักคิด" เพื่อมุ่งเน้นพัฒนานักเรียนจากความพิการ และนักเรียนที่ขาดความเชื่อมั่นในตนเองและมีความยากลำบากในการแสดงออก โดยจัดเวทีกิจกรรมนิทานสนามหญ้า เพื่อฝึกนักเรียนต้นแบบให้ออกมาแสดงความสามารถทั้งด้านการพูด การพากย์ การแสดงท่าทางประกอบเนื้อหาของนิทาน

 

 

 

 

 

"กิจกรรมดังกล่าวจะสอดแทรก คุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ และสอนให้นักเรียนตระหนักถึงความกตัญญูต่อผู้มีพระคุณ พร้อมทั้งฝึกทักษะการแสวง หาความรู้ด้วยตน เอง รักการเรียนรู้และส่งเสริมการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง

 

 

 

จากผลของการพัฒนากิจกรรมทำ ให้โรงเรียนเกิดนักเรียนต้นแบบ โดยมีครู ผู้ปกครอง พนักงานบริบาลและเจ้าหน้าที่เข้ามามีส่วนร่วมในการทำกิจกรรม" ครูทิพย์ภาพรกล่าว 

 

 

 

โครงการนี้จะดำเนินไปจนถึงเดือนสิงหาคมปีนี้ และจะวัดความสำเร็จโดยพิจารณาจากตัวชี้วัดเชิงปริมาณ คือ นักเรียนแกนนำแต่ละช่วงชั้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ที่มีพัฒนาการใช้ทักษะทางภาษาและสื่อสารด้วยวิธีการที่เหมาะสม กับสภาพความบกพร่องของตนเอง สนุก สนาน สามารถเล่านิทาน แสดงละคร สร้างหนังสือนิทาน และส่งเสริมการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ได้

 

 

 

ขณะที่ครู ผู้ปกครอง และพนักงานบริบาลไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 พึงพอใจในการที่นักเรียนสามารถเล่านิทาน แสดงละคร สร้างหนังสือนิทาน มีทักษะในการพึ่งพาตนเองและทำงานร่วมกับผู้อื่นได้

 

ที่มาของข่าว หนังสือพิมพ์ข่าวสดออนไลน์

ภาพประกอบข่าวประจำวัน

^ กลับสู่เนื้อหาหลัก