ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

ข่าว

ลำดับ หัวข้อข่าวเรียงจากน้อยไปมาก ประเภทข่าว จำนวนผู้เข้าชม
181 ไทยแปลหลักสูตรแกนกลางอาเซียนภายใต้การพัฒนาคุณภาพการศึกษาใน อาเซียน ข่าวประชาคมอาเซียน 466
182 ไทยเสริมความเข้าใจความหลากหลายทางวัฒนธรรมอาเซียน ข่าวประชาคมอาเซียน 400
183 ไทยเสนอให้นำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้เพื่อบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ ข่าวประชาคมอาเซียน 310
184 ไทยเสนออาชีพเภสัชทำงานได้เสรีในเออีซี ข่าวประชาคมอาเซียน 417
185 ไทยเสนอหลักสูตรวิชาชีพท่องเที่ยวตามมาตรฐานอาเซียนเป็นประเทศแรก ข่าวประชาคมอาเซียน 371
186 ไทยเร่งเพิ่มจำนวนบุคลากรด้านการจัดประชุมและนิทรรศการ ข่าวประชาคมอาเซียน 357
187 ไทยเร่งสถาบันการศึกษาผลิตคนมุ่งสู่ศูนย์กลางการศึกษาสาขาการจัดประชุม ข่าวประชาคมอาเซียน 379
188 ไทยเร่งพัฒนาทักษะแรงงานทั้งการศึกษาและฝึกอบรมรับเออีซี ข่าวประชาคมอาเซียน 346
189 ไทยเร่งจัดทำมาตรฐานนักบริหารอาคารรองรับธุรกิจจากเออีซี ข่าวประชาคมอาเซียน 325
190 ไทยเป็นเจ้าภาพแคมป์วิทย์เอเชียมีนักวิทย์รางวัลโนเบลร่วมงาน ข่าวประชาคมอาเซียน 356
191 ไทยเป็นเจ้าภาพถกเข้มผู้แทนคนพิการระดับภูมิภาค ข่าวประจำวัน 305
192 ไทยเป็นเจ้าภาพจัดประชุมเครือข่ายความปลอดภัยชีวภาพอาเซียน ข่าวประชาคมอาเซียน 300
193 ไทยเป็นเจ้าภาพจัดประชุม 10 ประเทศอาเซียนด้านการเกษตรและป่าไม้ ครั้งที่ 39 สมัยพิเศษ ข่าวประชาคมอาเซียน 170
194 ไทยเป็นเจ้าภาพจัดงานวันท่องเที่ยวโลก โดยให้จังหวัดขอนแก่นเป็นสถานที่ทัศนศึกษาของ 157 ประเทศ ข่าวประจำวัน 289
195 ไทยเปิดเวทีการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียนด้านพลังงาน ครั้งที่ 37 ผลักดันอาเซียนบรรลุเป้าหมายด้านพลังงานที่กำหนดไว้ตามแผนปฏิบัติการด้านพลังงานอาเซียนระยะ 10 ปี ข่าวประชาคมอาเซียน 123
196 ไทยเปิดหลากหลายโครงการมุ่งสู่ศูนย์กลางวัฒนธรรมอาเซียน ข่าวประชาคมอาเซียน 462
197 ไทยเปิดหลักสูตรช่างซ่อมอากาศยานพร้อมเป็นศูนย์กลางการบินอาเซียน ข่าวประจำวัน 339
198 ไทยเปิดภาคเรียนศึกษาขั้นพื้นฐานเหมือนเดิมในปี ๒๕๕๗ ข่าวประชาคมอาเซียน 381
199 ไทยเปิดประชุมวิชาการดนตรีนานาชาติ ระดมนักดนตรีจากประเทศสมาชิกอาเซียน และระดับโลก ใช้ดนตรีพัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างความเข้าใจระหว่างประเทศ ข่าวประชาคมอาเซียน 323
200 ไทยเบฟ ส่งเสริมอาชีพคนพิการมีงานทำมีรายได้ ข่าวประจำวัน 86

หน้า

^ กลับสู่เนื้อหาหลัก