ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

ข่าว

ลำดับ หัวข้อข่าวเรียง ประเภทข่าว จำนวนผู้เข้าชม
8221 ไทยเป็นเจ้าภาพจัดประชุมเครือข่ายความปลอดภัยชีวภาพอาเซียน ข่าวประชาคมอาเซียน 218
8222 ไทยเป็นเจ้าภาพถกเข้มผู้แทนคนพิการระดับภูมิภาค ข่าวประจำวัน 229
8223 ไทยเป็นเจ้าภาพแคมป์วิทย์เอเชียมีนักวิทย์รางวัลโนเบลร่วมงาน ข่าวประชาคมอาเซียน 278
8224 ไทยเร่งจัดทำมาตรฐานนักบริหารอาคารรองรับธุรกิจจากเออีซี ข่าวประชาคมอาเซียน 264
8225 ไทยเร่งพัฒนาทักษะแรงงานทั้งการศึกษาและฝึกอบรมรับเออีซี ข่าวประชาคมอาเซียน 275
8226 ไทยเร่งสถาบันการศึกษาผลิตคนมุ่งสู่ศูนย์กลางการศึกษาสาขาการจัดประชุม ข่าวประชาคมอาเซียน 293
8227 ไทยเร่งเพิ่มจำนวนบุคลากรด้านการจัดประชุมและนิทรรศการ ข่าวประชาคมอาเซียน 277
8228 ไทยเสนอหลักสูตรวิชาชีพท่องเที่ยวตามมาตรฐานอาเซียนเป็นประเทศแรก ข่าวประชาคมอาเซียน 293
8229 ไทยเสนออาชีพเภสัชทำงานได้เสรีในเออีซี ข่าวประชาคมอาเซียน 340
8230 ไทยเสนอให้นำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้เพื่อบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ ข่าวประชาคมอาเซียน 237
8231 ไทยเสริมความเข้าใจความหลากหลายทางวัฒนธรรมอาเซียน ข่าวประชาคมอาเซียน 320
8232 ไทยแปลหลักสูตรแกนกลางอาเซียนภายใต้การพัฒนาคุณภาพการศึกษาใน อาเซียน ข่าวประชาคมอาเซียน 377
8233 ไทยแลนด์เอาท์ดอร์คว้าถ้วยพระเทพฯ ข่าวประจำวัน 335
8234 ไทยและฟิลิปปินส์ลงนามบันทึกความตกลงแลกเปลี่ยนครู ข่าวประจำวัน 305
8235 ไทยและศรีลังกาเร่งเสริมสร้างความร่วมมือการค้า การลงทุน ผ่านหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ทางเศรษฐกิจ ข่าวประชาคมอาเซียน 75
8236 ไทยและสาธารณรัฐเกาหลี เห็นพ้องพัฒนาความสัมพันธ์เชิงหุ้นส่วนรอบด้าน เน้นเพิ่มพูนการค้า การลงทุน ข่าวประชาคมอาเซียน 7
8237 ไทยและเมียนมา เห็นพ้องที่จะร่วมกันพัฒนาความสัมพันธ์ด้านต่าง ๆ ในทุกมิติ ข่าวประจำวัน 219
8238 ไทยแสดงความพร้อมที่จะร่วมมือกับอาเซียนและญี่ปุ่น ในการส่งเสริมความร่วมมือเพื่อผลประโยชน์ร่วมกัน ข่าวประจำวัน 276
8239 ไปดู ร.ร.ปทุมเทพวิทยาคาร พัฒนาเด็กเข้าสู่เออีซี ข่าวประชาคมอาเซียน 377
8240 ไปรษณีย์ไทย ชวนคนไทยมอบของขวัญแก่ผู้พิการ ส่ง “วัสดุอะลูมิเนียม” ฟรี เพื่อทำขาเทียม ข่าวประชาสัมพันธ์ 267

หน้า

^ กลับสู่เนื้อหาหลัก