ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

ข่าว

ลำดับ หัวข้อข่าวเรียง ประเภทข่าว จำนวนผู้เข้าชม
8221 เทศบาลตำบลโคกหล่อ จัดโครงการอบรมอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเรื้อรังที่ด้อยโอกาสขาดคนดูแล และเยี่ยมบ้าน ประจำปี 2558 ข่าวประจำวัน 359
8222 เทศบาลนครตรัง ขอเชิญชวนให้คนพิการที่ได้จดทะเบียนเพื่อขอมีบัตรประจำตัวคนพิการ ที่มีความประสงค์ขอรับเงินเบี้ยความพิการ แสดงความประสงค์ขอรับเงินเบี้ยความพิการ ข่าวประจำวัน 99
8223 เทศบาลนครตรัง ขอเชิญชวนให้คนพิการที่ได้จดทะเบียนเพื่อขอมีบัตรประจำตัวคนพิการ ที่มีความประสงค์ขอรับเงินเบี้ยความพิการ ให้แสดงความประสงค์ขอรับเงินเบี้ยความพิการ ข่าวประชาสัมพันธ์ 255
8224 เทศบาลนครตรัง ขอเชิญลงทะเบียนโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ข่าวประจำวัน 119
8225 เทศบาลนครตรัง จัดโครงการนันทนาการสำหรับผู้พิการและผู้ดูแลผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ 2558 ข่าวประจำวัน 335
8226 เทศบาลนครตรัง จัดโครงการฟื้นฟูคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเรื้อรังและผู้ป่วยติดเตียง ให้ความรู้แก่ผู้ดูแลผู้ป่วย/ผู้สูงอายุ ที่ถูกต้อง ข่าวประจำวัน 302
8227 เทศบาลนครตรัง จัดโครงการเยี่ยมบ้านผู้พิการด้วยใจ แบบบูรณาการ ในเขตเทศบาลนครตรัง ข่าวประจำวัน 367
8228 เทศบาลนครตรัง มอบเงินช่วยเหลือผู้ทุกข์ยากหรือผู้ด้อยโอกาสฯ ข่าวประจำวัน 251
8229 เทศบาลนครตรัง รับรางวัลมาตรฐานการท่องเที่ยวอาเซียน ในเวทีการประชุมการท่องเที่ยวอาเซียน ครั้งที่ 37 หรือ The 37th ASEAN Tourism Forum (ATF 2018) ข่าวประจำวัน 155
8230 เทศบาลนครตรัง สานต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต เน้นให้บริการด้านสาธารณสุขเชิงรุก ประชาชนเข้าถึงบริการ ข่าวประจำวัน 211
8231 เทศบาลนครตรัง ส่งเสริมการแพทย์แผนไทยให้เป็นที่รู้จัก และเป็นทางเลือกหนึ่งในการบำบัดรักษา ฟื้นฟูสภาพของประชาชน ลดความแออัดผู้ป่วยที่ใช้บริการในโรงพยาบาล ข่าวประจำวัน 98
8232 เทศบาลนครตรัง เข้ารับการตรวจประเมินมาตรฐานเมืองท่องเที่ยวสะอาดอาเซียน ข่าวประจำวัน 223
8233 เทศบาลนครตรัง เดินหน้าโครงการสงเคราะห์ผู้ทุกข์ยากหรือผู้ด้อยโอกาส บูรณาการร่วมกับโครงการโรงพยาบาลหมื่นเตียง เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน ข่าวประจำวัน 215
8234 เทศบาลนครตรัง เปิดยื่นคำขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการรายใหม่ ระหว่างวันที่ 1-30 พฤศจิกายน 2558 ข่าวประชาสัมพันธ์ 362
8235 เทศบาลนครตรัง เปิดยื่นคำขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการรายใหม่ ระหว่างวันที่ 1-30 พฤศจิกายน 2558 ข่าวประจำวัน 295
8236 เทศบาลนครตรังกับโรงพยาบาลศูนย์ตรัง สานความร่วมมือดำเนินโครงการจัดตั้งศูนย์บริการสุขภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและคนพิการ เทศบาลนครตรัง ข่าวประจำวัน 232
8237 เทศบาลนครตรังจัดโครงการนันทนาการสำหรับคนพิการและผู้ดูแลคนพิการ ข่าวประจำวัน 340
8238 เทศบาลนครตรังเปิดโครงการนันทนาการสำหรับผู้พิการและผู้ดูแลผู้พิการเพื่อให้ผู้พิการมีความรู้ความเข้าใจการเข้าถึงสิทธิประโยชน์ต่างๆ ข่าวประจำวัน 309
8239 เทศบาลนครตรังให้บริการ One Stop Service ออกบัตรความพิการและขึ้นทะเบียนรับเบี้ยยังชีพ อำนวยความสะดวกแก่ผู้พิการและผู้สูงอายุ ข่าวประจำวัน 310
8240 เทศบาลนครนครราชสีมา มอบเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ แก่ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียง และผู้พิการ ข่าวประจำวัน 57

หน้า

^ กลับสู่เนื้อหาหลัก