ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

ข่าว

ลำดับ หัวข้อข่าว ประเภทข่าวเรียง จำนวนผู้เข้าชม
8121 ไทยตั้งเป้าเป็นศูนย์กลางการศึกษาในอาเซียน ข่าวประชาคมอาเซียน 352
8122 กระทรวงศึกษาเร่งแก้ปัญหาขาดแคลนครูภาษา ข่าวประชาคมอาเซียน 356
8123 จังหวัดตรังจัดอบรมสัมมนาหลักสูตรการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับประเทศเพื่อนบ้าน รวมทั้งประเทศสมาชิกอาเซียนในมิติต่าง ๆ ตามโครงการจังหวัดสู่อาเซียน ข่าวประชาคมอาเซียน 269
8124 นายกรัฐมนตรี เสนอให้ที่ประชุมเร่งส่งเสริมความร่วมมือในกรอบอาเซียนบวกสาม ด้านการเชื่อมโยงระหว่างกัน เพื่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจ ข่าวประชาคมอาเซียน 307
8125 อาเซียนและประเทศคู่เจรจาให้คำมั่นจะเพิ่มความร่วมมือในการปราบปรามการก่ออาชญากรรมข้ามชาติ ข่าวประชาคมอาเซียน 260
8126 จังหวัดร้อยเอ็ด ขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านต้นแบบเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ขานรับนโยบายรัฐบาล ข่าวประชาคมอาเซียน 318
8127 ไทยจัดประชุมเชิงปฏิบัติการมาตรฐานอาชีพอาเซียน ข่าวประชาคมอาเซียน 349
8128 จังหวัดกำแพงเพชร จัดโครงการจังหวัดสู่อาเซียน ประจำปีงบประประมาณ 2559 กิจกรรมการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านทักษะภาษาจีน ที่ห้องประชุมซุ้มกอ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดกำแพงเพชร นายนลิน ตั้งประสิทธิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการจังหวัด ข่าวประชาคมอาเซียน 288
8129 ศธ เตรียมจัดอบรมภาษาอังกฤษให้ข้าราชการในสังกัด ข่าวประชาคมอาเซียน 319
8130 คณะผู้แทนสภาธุรกิจสหภาพยุโรป-อาเซียน เข้าพบนายกรัฐมนตรี ตอบรับนโยบาย Thailand 4.0 พร้อมขับเคลื่อนเขตการค้าเสรียุโรป-อาเซียน สร้างประโยชน์ทางเศรษฐกิจแก่สองภูมิภาค ข่าวประชาคมอาเซียน 105
8131 อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ให้โอวาทนักศึกษาสาขาวิชาภาษามลายู หลังได้รับทุนการศึกษาแลกเปลี่ยนศึกษาภาษาและวัฒนธรรมอินโดนีเซีย ข่าวประชาคมอาเซียน 283
8132 วท.นครศรีธรรมราช มีนักเรียน นักศึกษาเข้าเรียนเพิ่มมากขึ้น เพราะเด็กมั่นใจว่า จบแล้วมีงานทำ โดยสาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง และสาขายานยนต์ เป็นสาขายอดนิยม ข่าวประชาคมอาเซียน 110
8133 ขอนแก่นเตรียมเสนอปัญหาฝุ่นพิษในเป็นวาระอาเซียนต้องแก้ปัญหาร่วมกัน ข่าวประชาคมอาเซียน 93
8134 การประชุมรัฐมนตรีสาธารณสุขอาเซียนบวกสาม ครั้งที่ 7 ประเทศไทย สนับสนุนการตั้งศูนย์เรียนรู้อาเซียนพัฒนาสุขภาวะผู้สูงวัย หัวใจเปี่ยมพลัง ภายในปี 2562 ข่าวประชาคมอาเซียน 214
8135 ตั้งมหาวิทยาลัยนานาชาติรองรับเขตเศรษฐกิจพิเศษแม่สอดชายแดนไทย-พม่า ข่าวประชาคมอาเซียน 373
8136 จังหวัดบึงกาฬ ดำเนินการสร้างภาพลักษณ์องค์กรในจังหวัดเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ข่าวประชาคมอาเซียน 319
8137 นิสิตจุฬาฯ เรียนภาษาเวียดนามเพิ่มมากขึ้น ข่าวประชาคมอาเซียน 471
8138 ไทยเร่งสถาบันการศึกษาผลิตคนมุ่งสู่ศูนย์กลางการศึกษาสาขาการจัดประชุม ข่าวประชาคมอาเซียน 333
8139 ผู้ว่าฯตรัง เปิดโครงการ ส่งเสริมการท่องเที่ยวย้อนวันวานเมืองเก่าตรัง ข่าวประชาคมอาเซียน 63
8140 เสริมทักษะเด็กใต้รู้ภาษาอังกฤษ จีน มลายู ข่าวประชาคมอาเซียน 329

หน้า

^ กลับสู่เนื้อหาหลัก