หนังสือเบรลล์ตามหลักสูตร หมวดหมู่/กลุ่มสาระภาษาไทย

ลำดับ ชื่อหนังสือ หมวดหมู่/กลุ่มสาระ ระดับ/ช่วงชั้น ปีการศึกษาเรียง จำนวนผู้เข้าชม
1 แบบเรียนภาษาไทย แบบเรียนเร็วใหม่ เล่ม 1 ชั้น ป. 1 ภาษาไทย ช่วงชั้น 1 2544 3,285
2 วรรณคดีวิจักษ์ ม. 1 ภาษาไทย ช่วงชั้น 3 2544 3,814
3 ทักษะภาษา ป. 5 ภาษาไทย 2544 2,270
4 ภาษาพาที ป. 4 ภาษาไทย ช่วงชั้น 2 2544 2,006
5 แนวการอ่านวรรณคดีและวรรณกรรม ชช. 4 ภาษาไทย ช่วงชั้น 4 2544 576
6 ภาษาพาที ป. 2 ภาษาไทย ช่วงชั้น 1 2544 1,313
7 แนวการอ่านวรรณคดีและวรรณกรรม ชช. 3 ภาษาไทย ช่วงชั้น 3 2544 580
8 แบบฝึกหัดทักษะปฏิสัมพันธ์ ชช. 2 ภาษาไทย ช่วงชั้น 2 2544 526
9 แบบฝึกหัดภาษาไทย เล่ม 2 ป. 4 ภาษาไทย ช่วงชั้น 2 2544 750
10 ภาษาไทย ทางไกล ภาษาไทย มัธยมต้น 2544 461
11 ทักษะภาษา ป. 3 ภาษาไทย ช่วงชั้น 1 2544 3,591
12 ภาษาเพื่อพัฒนาการสื่อสาร ม. 5 ภาษาไทย ช่วงชั้น 4 2544 936
13 ภาษาไทย เล่ม 1 ป. 1 ภาษาไทย ช่วงชั้น 1 2544 586
14 วิวิธภาษา ม. 2 ภาษาไทย ช่วงชั้น 3 2544 1,435
15 ภาษาพาที ป. 6 ภาษาไทย ช่วงชั้น 2 2544 1,527
16 วรรณคดีลำนำ ป. 4 ภาษาไทย ช่วงชั้น 2 2544 3,205
17 ประวัติวรรณคดี 1 ภาษาไทย ช่วงชั้น 4 2544 566
18 วรรณคดีลำนำ ป. 2 ภาษาไทย ช่วงชั้น 1 2544 2,383
19 วรรณสารศึกษา เล่ม 1 ม. 4 ภาษาไทย ช่วงชั้น 4 2544 654
20 แนวการอ่านวรรณคดีและวรรณกรรม ชช. 2 ภาษาไทย ช่วงชั้น 2 2544 509

หน้า

^ กลับสู่เนื้อหาหลัก