หนังสือเบรลล์ตามอัธยาศัย หมวดหมู่/กลุ่มสาระ

ลำดับ ชื่อหนังสือ หมวดหมู่/กลุ่มสาระ จำนวนผู้เข้าชมเรียงจากน้อยไปมาก
81 อิสระ นอกระนาบ วิทยาศาตร์/เทคโนโลยี 422
82 โลก MODERN & POST MODERN วิทยาศาตร์/เทคโนโลยี 421
83 การเข้าสู่ประชาคมอาเซียนและผลกระทบต่อไทย ประชาคมอาเซียน 415
84 ตำนานหนังสือสามก๊ก วรรณกรรม/วรรณคดี 415
85 นิทานโบราณคดี วรรณกรรม/วรรณคดี 413
86 นิทานพื้นเมืองของเอเชีย สำหรับเด็กทั่วทุกดินแดน เล่ม3 ประชาคมอาเซียน 411
87 ลิลิตยวนพ่าย วรรณกรรม/วรรณคดี 411
88 ละครแห่งชีวิต วรรณกรรม/วรรณคดี 406
89 การเป็นประชาคมอาเซียนจะเริ่มต้นเมื่อใด ในปี 2558 ประชาคมอาเซียน 406
90 พ่อสอนลูก ส่งเสริมการอ่าน 401
91 ผิวเหลืองหรือผิวขาว วรรณกรรม/วรรณคดี 400
92 นิพพาน ธรรมะ/ศาสนา 399
93 นิทานพื้นเมืองของเอเชีย สำหรับเด็กทั่วทุกดินแดน เล่ม2 ประชาคมอาเซียน 395
94 วิญญาณที่ถูกเนรเทศ ส่งเสริมการอ่าน 394
95 ประกาศสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ เรื่อง อัตราวงเงินและรายการค่าใช้จ่ายในการช่วยเหลือทางกฎหมาย และจัดหาทนายความว่าต่างแก้ต่างคดีแก่คนพิการ กฏหมาย/อ้างอิง 394
96 ความเป็นมาของชนชาติลาว เล่ม 2 ประชาคมอาเซียน 394
97 ราชาธิราช วรรณกรรม/วรรณคดี 382
98 ประกาศสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ เรื่อง อัตราค่าตอบแทนแก่ผู้ช่วยคนพิการและรายการค่าตอบแทนอื่นที่จัดให้มีบริการผู้ช่วยคนพิการ กฏหมาย/อ้างอิง 380
99 ข้อควรและไม่ควรปฏิบัติในประเทศสมาชิกอาเซียน ประชาคมอาเซียน 379
100 อาเซียนกับสหภาพยุโรปเหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไร ประชาคมอาเซียน 379

หน้า

^ กลับสู่เนื้อหาหลัก