หนังสือเบรลล์ตามอัธยาศัย หมวดหมู่/กลุ่มสาระ

ลำดับ ชื่อหนังสือ หมวดหมู่/กลุ่มสาระ จำนวนผู้เข้าชมเรียงจากน้อยไปมาก
81 นิทานพื้นเมืองของเอเชีย สำหรับเด็กทั่วทุกดินแดน เล่ม4 ประชาคมอาเซียน 466
82 ตำนานหนังสือสามก๊ก วรรณกรรม/วรรณคดี 465
83 สรรพสิ่งล้วนวิจัย วิทยาศาตร์/เทคโนโลยี 464
84 ความสัมพันธ์หญิง-ชายในการจัดการทรัพยากร และระบบนิเวศ ชุมชนที่กำลังเปลี่ยนแปลงของลาว ประชาคมอาเซียน 460
85 การเข้าสู่ประชาคมอาเซียนและผลกระทบต่อไทย ประชาคมอาเซียน 456
86 อิสระ นอกระนาบ วิทยาศาตร์/เทคโนโลยี 455
87 พ่อสอนลูก ส่งเสริมการอ่าน 450
88 ละครแห่งชีวิต วรรณกรรม/วรรณคดี 450
89 ประกาศสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ เรื่อง อัตราค่าตอบแทนแก่ผู้ช่วยคนพิการและรายการค่าตอบแทนอื่นที่จัดให้มีบริการผู้ช่วยคนพิการ กฏหมาย/อ้างอิง 446
90 วิญญาณที่ถูกเนรเทศ ส่งเสริมการอ่าน 445
91 นิทานพื้นเมืองของเอเชีย สำหรับเด็กทั่วทุกดินแดน เล่ม3 ประชาคมอาเซียน 445
92 ผิวเหลืองหรือผิวขาว วรรณกรรม/วรรณคดี 442
93 นิทานพื้นเมืองของเอเชีย สำหรับเด็กทั่วทุกดินแดน เล่ม2 ประชาคมอาเซียน 440
94 ประกาศสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ เรื่อง อัตราวงเงินและรายการค่าใช้จ่ายในการช่วยเหลือทางกฎหมาย และจัดหาทนายความว่าต่างแก้ต่างคดีแก่คนพิการ กฏหมาย/อ้างอิง 434
95 การเป็นประชาคมอาเซียนจะเริ่มต้นเมื่อใด ในปี 2558 ประชาคมอาเซียน 434
96 ความเป็นมาของชนชาติลาว เล่ม 2 ประชาคมอาเซียน 434
97 ราชาธิราช วรรณกรรม/วรรณคดี 433
98 นิพพาน ธรรมะ/ศาสนา 430
99 วิชาแรกวิชาชีวิต ธรรมะ/ศาสนา 429
100 ข้อควรและไม่ควรปฏิบัติในประเทศสมาชิกอาเซียน ประชาคมอาเซียน 424

หน้า

^ กลับสู่เนื้อหาหลัก