หนังสือเบรลล์ตามอัธยาศัย หมวดหมู่/กลุ่มสาระ

ลำดับ ชื่อหนังสือ หมวดหมู่/กลุ่มสาระเรียงจากน้อยไปมาก จำนวนผู้เข้าชม
81 อาเซียนกับสหภาพยุโรปเหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไร ประชาคมอาเซียน 371
82 พม่าประวัติศาสตร์และการเมือง ประชาคมอาเซียน 490
83 นอกเหนือจากหนังสือเดินทาง หรือพาสปอร์ต (Passport) แล้ว ยังมีเอกสาร ผ่านแดนชนิดอื่นอีกหรือไม่ และคนไทยจะใช้เอกสารผ่านแดนดังกล่าวใน โอกาสใด ประชาคมอาเซียน 318
84 THE ASEAN WAY อินโดนีเซีย ประชาคมอาเซียน 227
85 อาเซียนและประชาคมอาเซียนเหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไร ประชาคมอาเซียน 354
86 ความเป็นมาของชนชาติลาว เล่ม 2 ประชาคมอาเซียน 388
87 THE ASEAN WAY กัมพูชา ประชาคมอาเซียน 154
88 ประเทศไทยจะได้รับประโยชน์อะไรจาก ASEAN Common Visa ประชาคมอาเซียน 330
89 ประชาธิปไตยกับประชาสังคมกัมพูชา ประชาคมอาเซียน 557
90 ติมอร์-เลสเต เป็นประเทศสมาชิกอาเซียนหรือไม่ ประชาคมอาเซียน 326
91 นิทานพื้นเมืองของเอเชีย สำหรับเด็กทั่วทุกดินแดน เล่ม3 ประชาคมอาเซียน 404
92 การพัฒนาเศรษฐกิจและการเมืองมาเลเซีย ประชาคมอาเซียน 578
93 THE ASEAN WAY ลาว ประชาคมอาเซียน 138
94 ท่านรู้จักธงอาเซียนหรือยัง ประชาคมอาเซียน 374
95 ในการเดินทางไปท่องเที่ยวในกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน ผู้ถือหนังสือ เดินทางไทยต้องขอรับการตรวจลงตรา หรือที่เรียกว่า วีซ่า (Visa) หรือไม่ อย่างไรบ้าง ประชาคมอาเซียน 341
96 เล่าเรื่องพม่ารามัญ ประชาคมอาเซียน 488
97 เลขาธิการอาเซียนคือใครมีหน้าที่อะไรและมีวิธีการคัดเลือกหรือสมัครอย่างไร ประชาคมอาเซียน 305
98 ข้อควรและไม่ควรปฏิบัติในประเทศสมาชิกอาเซียน ประชาคมอาเซียน 372
99 ความเป็นมาของชนชาติลาว เล่ม 1 ประชาคมอาเซียน 457
100 THE ASEAN WAY ฟิลิปปินส์ ประชาคมอาเซียน 184

หน้า

^ กลับสู่เนื้อหาหลัก