หนังสือเบรลล์ตามอัธยาศัย หมวดหมู่/กลุ่มสาระ

ลำดับ ชื่อหนังสือ หมวดหมู่/กลุ่มสาระเรียงจากน้อยไปมาก จำนวนผู้เข้าชม
81 อาเซียนกับสหภาพยุโรปเหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไร ประชาคมอาเซียน 371
82 นอกเหนือจากหนังสือเดินทาง หรือพาสปอร์ต (Passport) แล้ว ยังมีเอกสาร ผ่านแดนชนิดอื่นอีกหรือไม่ และคนไทยจะใช้เอกสารผ่านแดนดังกล่าวใน โอกาสใด ประชาคมอาเซียน 320
83 พม่าประวัติศาสตร์และการเมือง ประชาคมอาเซียน 490
84 THE ASEAN WAY อินโดนีเซีย ประชาคมอาเซียน 227
85 อาเซียนและประชาคมอาเซียนเหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไร ประชาคมอาเซียน 354
86 ประเทศไทยจะได้รับประโยชน์อะไรจาก ASEAN Common Visa ประชาคมอาเซียน 330
87 ความเป็นมาของชนชาติลาว เล่ม 2 ประชาคมอาเซียน 388
88 THE ASEAN WAY กัมพูชา ประชาคมอาเซียน 155
89 ติมอร์-เลสเต เป็นประเทศสมาชิกอาเซียนหรือไม่ ประชาคมอาเซียน 327
90 ประชาธิปไตยกับประชาสังคมกัมพูชา ประชาคมอาเซียน 557
91 นิทานพื้นเมืองของเอเชีย สำหรับเด็กทั่วทุกดินแดน เล่ม3 ประชาคมอาเซียน 405
92 การพัฒนาเศรษฐกิจและการเมืองมาเลเซีย ประชาคมอาเซียน 578
93 THE ASEAN WAY ลาว ประชาคมอาเซียน 139
94 ท่านรู้จักธงอาเซียนหรือยัง ประชาคมอาเซียน 374
95 ในการเดินทางไปท่องเที่ยวในกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน ผู้ถือหนังสือ เดินทางไทยต้องขอรับการตรวจลงตรา หรือที่เรียกว่า วีซ่า (Visa) หรือไม่ อย่างไรบ้าง ประชาคมอาเซียน 341
96 เลขาธิการอาเซียนคือใครมีหน้าที่อะไรและมีวิธีการคัดเลือกหรือสมัครอย่างไร ประชาคมอาเซียน 305
97 เล่าเรื่องพม่ารามัญ ประชาคมอาเซียน 491
98 ข้อควรและไม่ควรปฏิบัติในประเทศสมาชิกอาเซียน ประชาคมอาเซียน 372
99 ASEAN Common Visa คืออะไร ประชาคมอาเซียน 430
100 ความเป็นมาของชนชาติลาว เล่ม 1 ประชาคมอาเซียน 457

หน้า

^ กลับสู่เนื้อหาหลัก