หนังสือเบรลล์ตามอัธยาศัย หมวดหมู่/กลุ่มสาระ

ลำดับ ชื่อหนังสือ หมวดหมู่/กลุ่มสาระ จำนวนผู้เข้าชมเรียง
21 คีตสังหาร วรรณกรรม/วรรณคดี 205
22 กิเลส ธรรมะ/ศาสนา 207
23 Hello พูดภาษาอังกฤษคล่องเหมือนเจ้าของภาษา ฉบับพกพาไปเที่ยวต่างประเทศ ภาษา/วัฒนธรรม 208
24 สูตรเว่ยหล่าง ธรรมะ/ศาสนา 208
25 คนอยู่วัด ส่งเสริมการอ่าน 209
26 พินิจภาษา เล่ม 1 ส่งเสริมการอ่าน 214
27 วังพญาพราย วรรณกรรม/วรรณคดี 217
28 THE ASEAN WAY เมียนมาร์ ประชาคมอาเซียน 227
29 นักล่าปราสาท ประวัติศาสตร์/สารคดี 228
30 THE ASEAN WAY อินโดนีเซีย ประชาคมอาเซียน 237
31 กระเตงลูกเที่ยว ประวัติศาสตร์/สารคดี 243
32 นิทานล้านบรรทัด ส่งเสริมการอ่าน 253
33 ระเบียบคณะกรรมการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ ว่าด้วยการจดทะเบียนคนพิการ พ.ศ. ๒๕๓๗ กฏหมาย/อ้างอิง 260
34 ประชุมกลอนนิราศ วรรณกรรม/วรรณคดี 261
35 สมถวิปัสสนา แห่งยุคปรมาณู ธรรมะ/ศาสนา 266
36 พระราชบัญญัติการจัดการศึกษา พ.ศ.๒๕๕๑ กฏหมาย/อ้างอิง 269
37 ธรรมะสำหรับคนเกลียดวัด ธรรมะ/ศาสนา 269
38 พระราชบัญญัติ การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ กฏหมาย/อ้างอิง 270
39 พระราชบัญญัติ ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๐ กฏหมาย/อ้างอิง 270
40 ประกาศสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ เรื่อง วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทเพื่อขจัดการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อคนพิการ กฏหมาย/อ้างอิง 271

หน้า

^ กลับสู่เนื้อหาหลัก