หนังสือเบรลล์ตามอัธยาศัย หมวดหมู่/กลุ่มสาระ

ลำดับ ชื่อหนังสือ หมวดหมู่/กลุ่มสาระ จำนวนผู้เข้าชมเรียง
21 พินิจภาษา เล่ม 1 ส่งเสริมการอ่าน 185
22 สูตรเว่ยหล่าง ธรรมะ/ศาสนา 189
23 กิเลส ธรรมะ/ศาสนา 192
24 THE ASEAN WAY อินโดนีเซีย ประชาคมอาเซียน 204
25 THE ASEAN WAY เมียนมาร์ ประชาคมอาเซียน 206
26 นักล่าปราสาท ประวัติศาสตร์/สารคดี 209
27 กระเตงลูกเที่ยว ประวัติศาสตร์/สารคดี 215
28 นิทานล้านบรรทัด ส่งเสริมการอ่าน 234
29 ระเบียบคณะกรรมการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ ว่าด้วยการจดทะเบียนคนพิการ พ.ศ. ๒๕๓๗ กฏหมาย/อ้างอิง 242
30 ประชุมกลอนนิราศ วรรณกรรม/วรรณคดี 246
31 ธรรมะสำหรับคนเกลียดวัด ธรรมะ/ศาสนา 248
32 นิทานล้านความดี ส่งเสริมการอ่าน 251
33 พระราชบัญญัติการจัดการศึกษา พ.ศ.๒๕๕๑ กฏหมาย/อ้างอิง 252
34 สมถวิปัสสนา แห่งยุคปรมาณู ธรรมะ/ศาสนา 253
35 ประกาศสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ เรื่อง วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทเพื่อขจัดการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อคนพิการ กฏหมาย/อ้างอิง 254
36 พระราชบัญญัติ การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ กฏหมาย/อ้างอิง 256
37 ไตรภูมิกถาฉบับถอดความ วรรณกรรม/วรรณคดี 256
38 พระราชบัญญัติ ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๐ กฏหมาย/อ้างอิง 257
39 ระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ ว่าด้วยการพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงิน การจัดทำรายงานสถานะการเงิน และการบริหารกองทุนส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาสำหรับคนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๒ กฏหมาย/อ้างอิง 258
40 ประกาศคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เรื่อง กำหนดอัตราวงเงินและรายการค่าใช้จ่ายที่กองทุนให้การสนับสนุนสำหรับการบริหารจัดการ ของสมาคมสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทยและองค์การคนพิการแต่ละประเภท กฏหมาย/อ้างอิง 258

หน้า

^ กลับสู่เนื้อหาหลัก