หนังสือเบรลล์ตามอัธยาศัย หมวดหมู่/กลุ่มสาระ

ลำดับ ชื่อหนังสือ หมวดหมู่/กลุ่มสาระ จำนวนผู้เข้าชมเรียง
21 คนอยู่วัด ส่งเสริมการอ่าน 203
22 กิเลส ธรรมะ/ศาสนา 206
23 Hello พูดภาษาอังกฤษคล่องเหมือนเจ้าของภาษา ฉบับพกพาไปเที่ยวต่างประเทศ ภาษา/วัฒนธรรม 206
24 สูตรเว่ยหล่าง ธรรมะ/ศาสนา 207
25 วังพญาพราย วรรณกรรม/วรรณคดี 209
26 พินิจภาษา เล่ม 1 ส่งเสริมการอ่าน 210
27 THE ASEAN WAY เมียนมาร์ ประชาคมอาเซียน 221
28 นักล่าปราสาท ประวัติศาสตร์/สารคดี 223
29 THE ASEAN WAY อินโดนีเซีย ประชาคมอาเซียน 233
30 กระเตงลูกเที่ยว ประวัติศาสตร์/สารคดี 236
31 นิทานล้านบรรทัด ส่งเสริมการอ่าน 250
32 ระเบียบคณะกรรมการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ ว่าด้วยการจดทะเบียนคนพิการ พ.ศ. ๒๕๓๗ กฏหมาย/อ้างอิง 257
33 ประชุมกลอนนิราศ วรรณกรรม/วรรณคดี 258
34 ธรรมะสำหรับคนเกลียดวัด ธรรมะ/ศาสนา 262
35 พระราชบัญญัติการจัดการศึกษา พ.ศ.๒๕๕๑ กฏหมาย/อ้างอิง 264
36 สมถวิปัสสนา แห่งยุคปรมาณู ธรรมะ/ศาสนา 264
37 พระราชบัญญัติ การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ กฏหมาย/อ้างอิง 265
38 ประกาศสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ เรื่อง วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทเพื่อขจัดการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อคนพิการ กฏหมาย/อ้างอิง 265
39 พระราชบัญญัติ ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๐ กฏหมาย/อ้างอิง 265
40 นิทานล้านความดี ส่งเสริมการอ่าน 267

หน้า

^ กลับสู่เนื้อหาหลัก