ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

หนังสือเสียงตามหลักสูตร

ลำดับ ชื่อหนังสือ หมวดหมู่/กลุ่มสาระเรียง ระดับ/ช่วงชั้น ปีการศึกษา จำนวนผู้เข้าชม
41 เศรษฐกิจพอเพียง (ทช11001) ปรับปรุง2554 ทักษะการดำเนินชีวิต ประถม 2551(ปรับปรุง2554) 1,309
42 เศรษฐกิจพอเพียง (ทช11001) ทักษะการดำเนินชีวิต ประถม 2551 2,272
43 ศิลปศึกษา (ทช21003) ปรับปรุง 2554 ทักษะการดำเนินชีวิต มัธยมต้น 2551(ปรับปรุง2554) 2,918
44 วิทยาศาสตร์ (พว21001) ความรู้พื้นฐาน มัธยมต้น 2551 2,978
45 ภาษาไทย (พท11001) ความรู้พื้นฐาน ประถม 2551 2,320
46 ภาษาอังกฤษเพื่อชีวิตและสังคม (พต31001) ปรับปรุง 2554 ความรู้พื้นฐาน มัธยมปลาย 2551(ปรับปรุง2554) 5,523
47 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน (พต11001) ปรับปรุง2554 ความรู้พื้นฐาน ประถม 2551(ปรับปรุง2554) 9,633
48 วิทยาศาสตร์ (พว31001) ความรู้พื้นฐาน มัธยมปลาย 2551 3,500
49 คณิตศาสตร์ (พค 31001) ฉบับปรับปรุง 2554 ความรู้พื้นฐาน มัธยมปลาย 2551(ปรับปรุง2554) 3,234
50 ภาษาไทย (พท21001) ความรู้พื้นฐาน มัธยมต้น 2551 1,949
51 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน (พต21001) ปรับปรุง 2554 ความรู้พื้นฐาน มัธยมต้น 2551(ปรับปรุง2554) 5,641
52 วิทยาศาสตร์ (พว21001) ปรับปรุง 2554 ความรู้พื้นฐาน มัธยมต้น 2551(ปรับปรุง2554) 2,146
53 ภาษาไทย (พท21001) ปรับปรุง2554 ความรู้พื้นฐาน มัธยมต้น 2551(ปรับปรุง2554) 1,310
54 คณิตศาสตร์ (พค 11001) ฉบับปรับปรุง 2554 ความรู้พื้นฐาน ประถม 2551(ปรับปรุง2554) 867
55 ภาษาไทย (พท31001) ปรับปรุง2554 ความรู้พื้นฐาน มัธยมปลาย 2551(ปรับปรุง2554) 1,337
56 ภาษาไทย (พท31001) ความรู้พื้นฐาน มัธยมปลาย 2551 3,083
57 คณิตศาสตร์ (พค 21001) ฉบับปรับปรุง 2554 ความรู้พื้นฐาน มัธยมต้น 2551(ปรับปรุง2554) 3,389
58 วิทยาศาสตร์ (พว11001) ความรู้พื้นฐาน ประถม 2551 2,221
59 ภาษาไทย (พท11001) ปรับปรุง2554 ความรู้พื้นฐาน ประถม 2551(ปรับปรุง2554) 744
60 คณิตศาสตร์ (พค11001) ความรู้พื้นฐาน ประถม 2551 2,086

หน้า

^ กลับสู่เนื้อหาหลัก