ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

หนังสือเสียงตามหลักสูตร

ลำดับ ชื่อหนังสือ หมวดหมู่/กลุ่มสาระ ระดับ/ช่วงชั้น ปีการศึกษา จำนวนผู้เข้าชม
21 คณิตศาสตร์ (พค 11001) ฉบับปรับปรุง 2554 ความรู้พื้นฐาน ประถม 2551(ปรับปรุง2554) 775
22 ภาษาไทย (พท11001) ปรับปรุง2554 ความรู้พื้นฐาน ประถม 2551(ปรับปรุง2554) 659
23 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน (พต11001) ปรับปรุง2554 ความรู้พื้นฐาน ประถม 2551(ปรับปรุง2554) 9,349
24 ศาสนาและหน้าที่พลเมือง (สค11002) ปรับปรุง2554 การพัฒนาสังคม ประถม 2551(ปรับปรุง2554) 3,970
25 การพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม (สค11003) ปรับปรุง2554 การพัฒนาสังคม ประถม 2551(ปรับปรุง2554) 2,010
26 ทักษะการเรียนรู้ (ทร11001) ปรับปรุง2554 ทักษะการเรียนรู้ ประถม 2551(ปรับปรุง2554) 2,545
27 ช่องทางการพัฒนาอาชีพ (อช21001) การประกอบอาชีพ มัธยมต้น 2551 3,268
28 เศรษฐกิจพอเพียง (ทช21001) ทักษะการดำเนินชีวิต มัธยมต้น 2551 1,033
29 วิทยาศาสตร์ (พว21001) ความรู้พื้นฐาน มัธยมต้น 2551 2,735
30 ภาษาไทย (พท21001) ความรู้พื้นฐาน มัธยมต้น 2551 1,802
31 สังคมศึกษา (สค21001) การพัฒนาสังคม มัธยมต้น 2551 2,873
32 ทักษะการเรียนรู้ (ทร21001) ทักษะการเรียนรู้ มัธยมต้น 2551 1,000
33 พัฒนาสังคมและชุมชน กศน. พัฒนาสังคมและชุมชน มัธยมต้น 2544 540
34 พัฒนาทักษะชีวิต 1 กศน. พัฒนาทักษะชีวิต 1 (สุขศึกษาและพลศึกษา) มัธยมต้น 2544 692
35 พัฒนาทักษะชีวิต 2 กศน. พัฒนาทักษะชีวิต 2 (ศิลปศึกษา) มัธยมต้น 2544 630
36 พัฒนาอาชีพ กศน. พัฒนาอาชีพ (การงานอาชีพและเทคโนโลยี) มัธยมต้น 2544 629
37 ภาษาไทย กศน. ภาษาไทย มัธยมต้น 2544 610
38 ภาษาอังกฤษ กศน. ภาษาต่างประเทศ มัธยมต้น 2544 599
39 คณิตศาสตร์ กศน. คณิตศาสตร์ มัธยมต้น 2544 722
40 วิทยาศาสตร์ กศน. วิทยาศาสตร์ มัธยมต้น 2544 654

หน้า

^ กลับสู่เนื้อหาหลัก