ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

หนังสือเสียงตามหลักสูตร

ลำดับ ชื่อหนังสือ หมวดหมู่/กลุ่มสาระ ระดับ/ช่วงชั้น ปีการศึกษา จำนวนผู้เข้าชม
21 คณิตศาสตร์ (พค 11001) ฉบับปรับปรุง 2554 ความรู้พื้นฐาน ประถม 2551(ปรับปรุง2554) 722
22 ภาษาไทย (พท11001) ปรับปรุง2554 ความรู้พื้นฐาน ประถม 2551(ปรับปรุง2554) 599
23 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน (พต11001) ปรับปรุง2554 ความรู้พื้นฐาน ประถม 2551(ปรับปรุง2554) 9,171
24 ศาสนาและหน้าที่พลเมือง (สค11002) ปรับปรุง2554 การพัฒนาสังคม ประถม 2551(ปรับปรุง2554) 3,855
25 การพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม (สค11003) ปรับปรุง2554 การพัฒนาสังคม ประถม 2551(ปรับปรุง2554) 1,878
26 ทักษะการเรียนรู้ (ทร11001) ปรับปรุง2554 ทักษะการเรียนรู้ ประถม 2551(ปรับปรุง2554) 2,426
27 ช่องทางการพัฒนาอาชีพ (อช21001) การประกอบอาชีพ มัธยมต้น 2551 3,172
28 เศรษฐกิจพอเพียง (ทช21001) ทักษะการดำเนินชีวิต มัธยมต้น 2551 970
29 วิทยาศาสตร์ (พว21001) ความรู้พื้นฐาน มัธยมต้น 2551 2,600
30 ภาษาไทย (พท21001) ความรู้พื้นฐาน มัธยมต้น 2551 1,721
31 สังคมศึกษา (สค21001) การพัฒนาสังคม มัธยมต้น 2551 2,749
32 ทักษะการเรียนรู้ (ทร21001) ทักษะการเรียนรู้ มัธยมต้น 2551 949
33 พัฒนาสังคมและชุมชน กศน. พัฒนาสังคมและชุมชน มัธยมต้น 2544 509
34 พัฒนาทักษะชีวิต 1 กศน. พัฒนาทักษะชีวิต 1 (สุขศึกษาและพลศึกษา) มัธยมต้น 2544 654
35 พัฒนาทักษะชีวิต 2 กศน. พัฒนาทักษะชีวิต 2 (ศิลปศึกษา) มัธยมต้น 2544 590
36 พัฒนาอาชีพ กศน. พัฒนาอาชีพ (การงานอาชีพและเทคโนโลยี) มัธยมต้น 2544 602
37 ภาษาไทย กศน. ภาษาไทย มัธยมต้น 2544 576
38 ภาษาอังกฤษ กศน. ภาษาต่างประเทศ มัธยมต้น 2544 556
39 คณิตศาสตร์ กศน. คณิตศาสตร์ มัธยมต้น 2544 683
40 วิทยาศาสตร์ กศน. วิทยาศาสตร์ มัธยมต้น 2544 620

หน้า

^ กลับสู่เนื้อหาหลัก