ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

หนังสือเสียงตามหลักสูตร

ลำดับ ชื่อหนังสือ หมวดหมู่/กลุ่มสาระ ระดับ/ช่วงชั้น ปีการศึกษา จำนวนผู้เข้าชม
21 คณิตศาสตร์ (พค 11001) ฉบับปรับปรุง 2554 ความรู้พื้นฐาน ประถม 2551(ปรับปรุง2554) 796
22 ภาษาไทย (พท11001) ปรับปรุง2554 ความรู้พื้นฐาน ประถม 2551(ปรับปรุง2554) 673
23 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน (พต11001) ปรับปรุง2554 ความรู้พื้นฐาน ประถม 2551(ปรับปรุง2554) 9,398
24 ศาสนาและหน้าที่พลเมือง (สค11002) ปรับปรุง2554 การพัฒนาสังคม ประถม 2551(ปรับปรุง2554) 4,005
25 การพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม (สค11003) ปรับปรุง2554 การพัฒนาสังคม ประถม 2551(ปรับปรุง2554) 2,038
26 ทักษะการเรียนรู้ (ทร11001) ปรับปรุง2554 ทักษะการเรียนรู้ ประถม 2551(ปรับปรุง2554) 2,572
27 ช่องทางการพัฒนาอาชีพ (อช21001) การประกอบอาชีพ มัธยมต้น 2551 3,295
28 เศรษฐกิจพอเพียง (ทช21001) ทักษะการดำเนินชีวิต มัธยมต้น 2551 1,048
29 วิทยาศาสตร์ (พว21001) ความรู้พื้นฐาน มัธยมต้น 2551 2,783
30 ภาษาไทย (พท21001) ความรู้พื้นฐาน มัธยมต้น 2551 1,825
31 สังคมศึกษา (สค21001) การพัฒนาสังคม มัธยมต้น 2551 2,914
32 ทักษะการเรียนรู้ (ทร21001) ทักษะการเรียนรู้ มัธยมต้น 2551 1,011
33 พัฒนาสังคมและชุมชน กศน. พัฒนาสังคมและชุมชน มัธยมต้น 2544 550
34 พัฒนาทักษะชีวิต 1 กศน. พัฒนาทักษะชีวิต 1 (สุขศึกษาและพลศึกษา) มัธยมต้น 2544 704
35 พัฒนาทักษะชีวิต 2 กศน. พัฒนาทักษะชีวิต 2 (ศิลปศึกษา) มัธยมต้น 2544 641
36 พัฒนาอาชีพ กศน. พัฒนาอาชีพ (การงานอาชีพและเทคโนโลยี) มัธยมต้น 2544 643
37 ภาษาไทย กศน. ภาษาไทย มัธยมต้น 2544 622
38 ภาษาอังกฤษ กศน. ภาษาต่างประเทศ มัธยมต้น 2544 614
39 คณิตศาสตร์ กศน. คณิตศาสตร์ มัธยมต้น 2544 738
40 วิทยาศาสตร์ กศน. วิทยาศาสตร์ มัธยมต้น 2544 667

หน้า

^ กลับสู่เนื้อหาหลัก