หนังสือเสียงตามอัธยาศัย หมวดหมู่/กลุ่มสาระ

ลำดับ ชื่อหนังสือ หมวดหมู่/กลุ่มสาระ จำนวนผู้เข้าชม
161 อิเหนา เล่ม 5 วรรณกรรม/วรรณคดี 799
162 ใกล้เบื้องพระยุคลบาท ประวัติศาสตร์/สารคดี 942
163 หนึ่งในโลกจอมกษัตริย์ มหาราชผู้ยิ่งใหญ่ ประวัติศาสตร์/สารคดี 1,234
164 ตามรอยบาท พระราชชนนี ประวัติศาสตร์/สารคดี 818
165 รอยไหม วรรณกรรม/วรรณคดี 3,629
166 ดอกไม้ในป่าหนาว วรรณกรรม/วรรณคดี 2,728
167 เลียดก๊กเอ๋า เล่ม 1 ประวัติศาสตร์/สารคดี 3,570
168 เลียดก๊กเอ๋า เล่ม 2 ประวัติศาสตร์/สารคดี 1,119
169 สวัสดี AEC แตกต่างอย่างไรให้ลงตัว ประชาคมอาเซียน 796
170 วิถีแห่งน้ำ:ธารชีวิตแห่งโลก วิทยาศาตร์/เทคโนโลยี 812
171 ประชาธิปไตยกับประชาสังคมกัมพูชา ประชาคมอาเซียน 689
172 พม่าประวัติศาสตร์และการเมือง ประชาคมอาเซียน 1,975
173 ความเป็นมาของชนชาติลาว เล่ม 1 ประชาคมอาเซียน 1,505
174 ความเป็นมาของชนชาติลาว เล่ม 2 ประชาคมอาเซียน 896
175 นายหน้ากับกระบวนการย้ายถิ่นแรงงานข้ามชาติจากพม่า: กรณีศึกษาพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร ประชาคมอาเซียน 675
176 เอเชียตะวันออกเฉียงใต้: นโยบายต่างประเทศในยุคโลกาภิวัฒน์ ประชาคมอาเซียน 953
177 นิเวศประวัติศาสตร์ : พรมแดนความรู้ วิทยาศาตร์/เทคโนโลยี 936
178 โลก Modern & Post Modern วิทยาศาตร์/เทคโนโลยี 1,229
179 การจัดการความรู้ ฉบับนักปฏิบัติ วิทยาศาตร์/เทคโนโลยี 905
180 ข้างครัวสุขภาพ วิทยาศาตร์/เทคโนโลยี 1,732

หน้า

^ กลับสู่เนื้อหาหลัก