หนังสือเสียงตามอัธยาศัย หมวดหมู่/กลุ่มสาระ

ลำดับ ชื่อหนังสือ หมวดหมู่/กลุ่มสาระ จำนวนผู้เข้าชม
161 อิเหนา เล่ม 5 วรรณกรรม/วรรณคดี 824
162 ใกล้เบื้องพระยุคลบาท ประวัติศาสตร์/สารคดี 971
163 หนึ่งในโลกจอมกษัตริย์ มหาราชผู้ยิ่งใหญ่ ประวัติศาสตร์/สารคดี 1,262
164 ตามรอยบาท พระราชชนนี ประวัติศาสตร์/สารคดี 843
165 รอยไหม วรรณกรรม/วรรณคดี 3,704
166 ดอกไม้ในป่าหนาว วรรณกรรม/วรรณคดี 2,805
167 เลียดก๊กเอ๋า เล่ม 1 ประวัติศาสตร์/สารคดี 3,627
168 เลียดก๊กเอ๋า เล่ม 2 ประวัติศาสตร์/สารคดี 1,145
169 สวัสดี AEC แตกต่างอย่างไรให้ลงตัว ประชาคมอาเซียน 820
170 วิถีแห่งน้ำ:ธารชีวิตแห่งโลก วิทยาศาตร์/เทคโนโลยี 846
171 ประชาธิปไตยกับประชาสังคมกัมพูชา ประชาคมอาเซียน 708
172 พม่าประวัติศาสตร์และการเมือง ประชาคมอาเซียน 2,022
173 ความเป็นมาของชนชาติลาว เล่ม 1 ประชาคมอาเซียน 1,560
174 ความเป็นมาของชนชาติลาว เล่ม 2 ประชาคมอาเซียน 933
175 นายหน้ากับกระบวนการย้ายถิ่นแรงงานข้ามชาติจากพม่า: กรณีศึกษาพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร ประชาคมอาเซียน 704
176 เอเชียตะวันออกเฉียงใต้: นโยบายต่างประเทศในยุคโลกาภิวัฒน์ ประชาคมอาเซียน 976
177 นิเวศประวัติศาสตร์ : พรมแดนความรู้ วิทยาศาตร์/เทคโนโลยี 968
178 โลก Modern & Post Modern วิทยาศาตร์/เทคโนโลยี 1,270
179 การจัดการความรู้ ฉบับนักปฏิบัติ วิทยาศาตร์/เทคโนโลยี 931
180 ข้างครัวสุขภาพ วิทยาศาตร์/เทคโนโลยี 1,783

หน้า

^ กลับสู่เนื้อหาหลัก