ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

บทความ

ลำดับ ชื่อบทความ ประเภท จำนวนผู้เข้าชมเรียง
101 “แนวนโยบายสภาปฎิรูป” รายการวิทยุรวมใจเป็นหนึ่ง 303
102 “งานสมัชชา คนตาบอดแห่งชาติ ครั้งที่ 19” รายการวิทยุรวมใจเป็นหนึ่ง 304
103 “พระคุณครู”ตอนที่ 2 รายการวิทยุรวมใจเป็นหนึ่ง 305
104 “หน่วยร่วมจัดบริการสุขภาพ สำหรับเด็กพิการ” รายการวิทยุรวมใจเป็นหนึ่ง 306
105 “สร้างศักยภาพคนพิการในชุมชน” รายการวิทยุรวมใจเป็นหนึ่ง 307
106 “สังคมผู้สูงอายุ” รายการวิทยุรวมใจเป็นหนึ่ง 308
107 นศ.สวิส โชว์เก้าอี้คนพิการเวอร์ชันล่าสุด เตรียมมุ่งสู่การผลิตเชิงพาณิชย์ปี 2018 เทคโนโลยีเพื่อคนพิการ 308
108 “คนพิการทางด้านสติปัญญา” รายการวิทยุรวมใจเป็นหนึ่ง 309
109 “อ.ณรงค์ ปฏิบัติสรกิจ” รายการวิทยุรวมใจเป็นหนึ่ง 309
110 “การศึกษาของเด็กพิการและการมีส่วนร่วมของพ่อแม่” รายการวิทยุรวมใจเป็นหนึ่ง 314
111 “พระคุณครู”ตอนที่ 1 รายการวิทยุรวมใจเป็นหนึ่ง 315
112 การออกแบบเพื่อการใช้งานของคนทุกกลุ่มในสังคม (universal design) รายการวิทยุรวมใจเป็นหนึ่ง 326
113 “กิจกรรมย้อนรำลึกของ มิสเจนีวีฟ คอลฟีลด์” รายการวิทยุรวมใจเป็นหนึ่ง 328
114 ตลาดงานคนพิการออนไลน์ รายการวิทยุรวมใจเป็นหนึ่ง 331
115 “การให้ความรู้แก่คนพิการและผู้ดูแลในการเฝ้าระวังป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ” รายการวิทยุรวมใจเป็นหนึ่ง 336
116 “การจ้างงานคนพิการของรัฐ” รายการวิทยุรวมใจเป็นหนึ่ง 338
117 “การสนับสนุนการท่องเที่ยวและกีฬา” รายการวิทยุรวมใจเป็นหนึ่ง 338
118 “การตั้งศูนย์บริการคนพิการ” รายการวิทยุรวมใจเป็นหนึ่ง 341
119 “มาตรฐานองค์กรด้านคนพิการ” รายการวิทยุรวมใจเป็นหนึ่ง 346
120 นวัตกรรมคืนอวัยวะ บอกลาความพิการ เทคโนโลยีเพื่อคนพิการ 349

หน้า

^ กลับสู่เนื้อหาหลัก