ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

รายการวิทยุรวมใจเป็นหนึ่ง

ลำดับ ชื่อบทความ ประเภท จำนวนผู้เข้าชมเรียง
61 “ป้องกันอุบติเหตุ” รายการวิทยุรวมใจเป็นหนึ่ง 304
62 “รถเมล์ชานต่ำ” รายการวิทยุรวมใจเป็นหนึ่ง 310
63 “อ.มณเฑียร บุญตัน กรรมการสิทธิคนพิการของสหประชาชาติ” รายการวิทยุรวมใจเป็นหนึ่ง 315
64 “มุมมองของนักดนตรีมืออาชีพกับลูกศิษย์คนพิการ ตอน 2” รายการวิทยุรวมใจเป็นหนึ่ง 315
65 “สิทธิคนพิการ ตอน 2” รายการวิทยุรวมใจเป็นหนึ่ง 316
66 “รายงานการดำเนินงานตามอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิคนพิการ ” ตอนที่1 รายการวิทยุรวมใจเป็นหนึ่ง 317
67 “การฟื้นฟูผู้ป่วยจิตเวชตามแนวคิดใหม่ ตอน 1” รายการวิทยุรวมใจเป็นหนึ่ง 318
68 “ติดตามความคืบหน้าการติดตั้งลิฟต์ที่สถานีรถไฟฟ้า” รายการวิทยุรวมใจเป็นหนึ่ง 321
69 “การส่งเสริมการอ่านของคนพิการ” รายการวิทยุรวมใจเป็นหนึ่ง 322
70 “มุมมองของนักดนตรีมืออาชีพกับลูกศิษย์คนพิการ ตอน 1” รายการวิทยุรวมใจเป็นหนึ่ง 322
71 “ควันหลง Bike for Dad” รายการวิทยุรวมใจเป็นหนึ่ง 323
72 “การจ้างงานคนพิการทางจิต” รายการวิทยุรวมใจเป็นหนึ่ง 324
73 “สหกรณ์บริการคนตาบอดแห่งประเทศไทย จำกัด” รายการวิทยุรวมใจเป็นหนึ่ง 328
74 “ครอบครัวและสังคมให้การยอมรับคนพิการทางจิต” รายการวิทยุรวมใจเป็นหนึ่ง 331
75 “การขับเคลื่อนงานของคนพิการทางสติปัญญา จ.ระยอง” รายการวิทยุรวมใจเป็นหนึ่ง 331
76 “งานสมัชชาคนตาบอดแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๙” รายการวิทยุรวมใจเป็นหนึ่ง 332
77 “สิ่งอำนวยความสะดวก” รายการวิทยุรวมใจเป็นหนึ่ง 333
78 “ครูกับเด็กพิการ” รายการวิทยุรวมใจเป็นหนึ่ง 333
79 “Bike for Dad คนพิการ” รายการวิทยุรวมใจเป็นหนึ่ง 334
80 “อาชีพขายตรง” รายการวิทยุรวมใจเป็นหนึ่ง 335

หน้า

^ กลับสู่เนื้อหาหลัก