ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

รายการวิทยุรวมใจเป็นหนึ่ง

ลำดับ ชื่อบทความ ประเภท จำนวนผู้เข้าชมเรียงจากน้อยไปมาก
21 “การให้ความรู้แก่คนพิการและผู้ดูแลในการเฝ้าระวังป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ” รายการวิทยุรวมใจเป็นหนึ่ง 433
22 ตลาดงานคนพิการออนไลน์ รายการวิทยุรวมใจเป็นหนึ่ง 433
23 “การฟื้นฟูผู้ป่วยจิตเวชตามแนวคิดใหม่ ตอน 2” รายการวิทยุรวมใจเป็นหนึ่ง 419
24 การออกแบบเพื่อการใช้งานของคนทุกกลุ่มในสังคม (universal design) รายการวิทยุรวมใจเป็นหนึ่ง 417
25 “อ.ณรงค์ ปฏิบัติสรกิจ” รายการวิทยุรวมใจเป็นหนึ่ง 414
26 “การศึกษาของเด็กพิการและการมีส่วนร่วมของพ่อแม่” รายการวิทยุรวมใจเป็นหนึ่ง 413
27 “มาตรฐานองค์กรคนพิการ” รายการวิทยุรวมใจเป็นหนึ่ง 411
28 “โครงการ พัฒนาคุณภาพชีวิตคนหูหนวก (TTRS)” รายการวิทยุรวมใจเป็นหนึ่ง 411
29 นานาสาระ : ศาลอียู ประกาศคนที่มีรูปร่างอ้วนเป็นความพิการอย่างหนึ่ง รายการวิทยุรวมใจเป็นหนึ่ง 410
30 “การขับเคลื่อนกลุ่มคนพิการทางสติปัญญา จ.นครสวรรค์” รายการวิทยุรวมใจเป็นหนึ่ง 410
31 “ศัยกภาพคนพิการ” รายการวิทยุรวมใจเป็นหนึ่ง 409
32 “สังคมผู้สูงอายุ” รายการวิทยุรวมใจเป็นหนึ่ง 408
33 “คนพิการทางด้านสติปัญญา” รายการวิทยุรวมใจเป็นหนึ่ง 406
34 “หน่วยร่วมจัดบริการสุขภาพ สำหรับเด็กพิการ” รายการวิทยุรวมใจเป็นหนึ่ง 398
35 “คุณพ่อที่พิการ” รายการวิทยุรวมใจเป็นหนึ่ง 398
36 “เกาะเกร็ดโมเดล” รายการวิทยุรวมใจเป็นหนึ่ง 396
37 “แนวนโยบายสภาปฎิรูป” รายการวิทยุรวมใจเป็นหนึ่ง 394
38 “สหกรณ์บริการคนตาบอดแห่งประเทศไทย จำกัด” รายการวิทยุรวมใจเป็นหนึ่ง 393
39 “ดนตรีพัฒนาศักยภาพเด็กพิการ” รายการวิทยุรวมใจเป็นหนึ่ง 393
40 “พระคุณครู”ตอนที่ 1 รายการวิทยุรวมใจเป็นหนึ่ง 392

หน้า

^ กลับสู่เนื้อหาหลัก